Bouwnieuws

Bauhaus krijgt representatief museum in Weimar

Het in 1919 opgerichte Bauhaus krijgt een representatief museum in Weimar, de plaats waar de architectuur-, design- en kunstenaarsschool origineel gevestigd was. Vrijdag werd de eerste steen gelegd voor het meer dan 22 miljoen euro kostende bouwwerk, dat de vorm krijgt van een met glazen banden doorsneden kubus uit beton. Het ontwerp is van de hand van de Duitse architecten Heike Hanada en Benedict Tonon.

Lees meer

Milieueffectrapport Eurostadion goedgekeurd

Het Eurostadion in Grimbergen, dat het nieuwe nationale voetbalstadion moet worden, heeft een goedgekeurd Milieueffectrapport (MER). Dat laat het departement Leefmilieu, Natuur en Energie weten. Bouwheer Ghelamco kan nu een bouwvergunning aanvragen bij de gemeente Grimbergen en een milieuvergunning bij de provincie Vlaams-Brabant.

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over het Programmadecreet 2017

Op 7 oktober 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 (Programmadecreet). De Vlaamse Woonraad kan de voorstellen inzake de vermindering van onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie en de belastingvermindering voor dakisolatie ondersteunen. De Raad formuleert enkel specifieke aandachtspunten.

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen

Op 15 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake werking en verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen. De Vlaamse Woonraad werd op 27 september 2016 verzocht advies uit te brengen over dit ontwerp van decreet.

Het ontwerp van decreet bundelt de middelen van het federale grootstedenbeleid, de stadsvernieuwingsprojecten en het plattelandsfonds. De Vlaamse Woonraad kan de voorgestelde bundeling onderschrijven, maar meent dat dit voornamelijk een vormelijk gegeven betreft. In het ontwerp van decreet wordt gekozen voor het aanhouden van de bestaande verhoudingen en relatieve verdeling van de middelen (als reden wordt de continuïteit aangehaald). De Raad meent evenwel dat een evaluatie van de werking en de gehanteerde parameters aangewezen is. 

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/themes/custom/wvl_theme/assets/img/icons/application-pdf.png Advies Vlaamse Woonraad over het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen (250.6 KB)

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

Op 8 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het traject voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. De Vlaamse Regering wil het vrijwilligersbeleid rond drie inhoudelijke assen opbouwen, met name wetgeving en statuut, informatie en ondersteuning en het  vermijden van overregulering.

De Vlaamse Woonraad erkent het belang van het vrijwilligerswerk. Het zorgt voor dynamiek, engagement en verbondenheid in het (sociaal) weefsel van de samenleving. Meerdere woonactoren, zoals sociale verhuurkantoren, huisvestingsmaatschappijen en huurdersorganisaties, werken met  vrijwilligers. Algemeen wordt vanuit het beleidsveld wonen beleidsmatig weinig tot geen aandacht geschonken aan het vrijwilligerswerk. Zo is er geen specifiek sectoraal vrijwilligersbeleid uitgewerkt. Mogelijk kan een globaal gecoördineerd vrijwilligersbeleid het tij doen keren, en kan dit een steentje bijdragen tot het stimuleren van het vrijwilligerswerk in het beleidsveld wonen.

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/themes/custom/wvl_theme/assets/img/icons/application-pdf.png Advies Vlaamse Woonraad over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid (29/09/2016) (240.33 KB)

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over de uitwerking van de krijtlijnen inzake sociale koopwoningen

Op 15 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot wonen. Het ontwerpbesluit is een verdere uitwerking van de krijtlijnen rond sociale koopwoningen, zoals die vastgelegd zijn in de conceptnota ‘Het nieuwe kader voor sociale koopwoningen’ en het decreet hierover. Het nieuwe kader stelt enerzijds de betaalbaarheid voor de sociale kopers en anderzijds de rentabiliteit van de sociale huisvestingsmaatschappijen voorop.

De Vlaamse Woonraad ondersteunt de beleidsintentie om de sociale koop te heroriënteren naar andere vormen van sociale eigendomsondersteuning. De Vlaamse Woonraad onderkent het belang van de eigen woning en de rol van gerichte ondersteuning binnen het Vlaamse woonbeleid. Tegelijk heeft de Raad steeds aangedrongen op een grondig, fundamenteel debat over de draagwijdte van eigendomsondersteuning binnen het Vlaamse woonbeleid, en vooral rond cruciale vragen zoals welke doelgroepen moeten worden ondersteund en welke instrumenten hiertoe het meest doeltreffend en efficiënt zijn. De Vlaamse Woonraad stelt vast dat het ontwerpbesluit vooral de afbouw van de (historische) subsidies aan de sociale koopsector en bijhorende overgangsmaatregelen regelt. De alternatieve vormen van eigendomsondersteuning worden in het ontwerpbesluit eerder beperkt uitgewerkt.

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/themes/custom/wvl_theme/assets/img/icons/application-pdf.png Advies Vlaamse Woonraad over de uitwerking van de krijtlijnen inzake sociale koopwoningen (254.46 KB)

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over de inburgering en taalkennisvereiste in de sociale huur

In het Vlaams Regeerakkoord 2014 – 2019 wordt -voor wat betreft de sociale huur- vooropgesteld de taalbereidheidsvoorwaarde te laten evolueren van een inspanningsverbintenis naar een geattesteerd of bewezen resultaat, en dit met respect voor de rechtspraak en het recht op wonen. Om dit te bewerkstelligen wordt een taalkennisvereiste ingevoerd. Deze taalkennisvereiste geldt als een huurdersverplichting. Het niet voldoen aan deze verplichting kan worden gesanctioneerd met een geldboete, maar leidt niet tot het verlies van toegang tot een sociale woning. De taalkennisvereiste functioneert bijgevolg niet als een inschrijvings- of toelatingsvoorwaarde (de bestaande taalbereidheidsvereiste wordt als inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde geschrapt). 

In het voorontwerp van decreet wordt voorgesteld het inschrijven en volgen van een inburgeringscursus niet langer als een voorwaarde te beschouwen om ingeschreven en toegelaten te worden tot een sociale huurwoning. De Vlaamse Woonraad kan deze beleidskeuze onderschrijven. De Raad heeft in het verleden meermaals gepleit voor een inschrijvings- en toewijzingsbeleid dat nauw aansluit op de woonnood van betrokken kandidaat huishoudens. Inburgering is een legitieme en waardevolle doelstelling op zich. De Raad meent echter dat het recht op wonen als grondwettelijk recht in principe niet moet worden ontwikkeld via vereisten uit een ander beleidsveld (en die mogelijk de toegang kunnen hypothekeren). Ook het bevorderen van de taalkennis is een legitieme beleidsdoelstelling. Het is echter de vraag hoe deze doelstelling in de sociale huur kan worden bewerkstelligd. Dit vergt volgens de Raad voorafgaande studie en debat, en een evaluatie van het huidige taalbeleid. De Raad heeft alvast bedenkingen bij het nastreven van de vooropgestelde doelstelling door de taalkennisvereiste als huurdersverplichting op te leggen. Een huurdersverplichting moet volgens de Raad in eerste instantie worden gekoppeld aan een verbintenis die rechtstreeks voortvloeit uit de huur zelf en de verplichting impliceert een zekere noodzakelijkheid (om de verbintenis na te leven).

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/themes/custom/wvl_theme/assets/img/icons/application-pdf.png Advies Vlaamse Woonraad over de inburgering en taalkennisvereiste in de sociale huur (257.39 KB)

Lees meer

Subsidiëring IGS-projecten lokaal woonbeleid – eerste principiële goedkeuring wijziging

Op 25 maart 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan het voorontwerp van besluit houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
U vindt de krachtlijnen en de tekst van het ontwerpbesluit terug in de rubriek lokaal woonbeleid op de website van Wonen Vlaanderen. Over dit ontwerpbesluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Woonraad en de Raad van State.

Lees meer

Sociale Huur – tweede principiële goedkeuring wijzigingen

Na de eerste principiële goedkeuring op 18 december 2015, hechtte de Vlaamse Regering, na het advies van de Vlaamse Woonraad van 28 januari 2016, op 25 maart 2016 opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt voor wat woonbeleid betreft en het kaderbesluit sociale huur.

Los van de inhoudelijke wijzigingen op basis van het advies van de Vlaamse Woonraad, werd een bijkomende wijziging aangebracht in artikel 40 van het Kaderbesluit Sociale Huur. Met de wijziging wordt de levensduur van de schattingen in het huidig representatief staal aan geschatte woningen van een sociale huisvestingsmaatschappij met twee jaar verlengd. Die verlenging is nodig omdat momenteel een oefening loopt in samenwerking met het Steunpunt Wonen en een aantal sociale huisvestingsmaatschappijen om op korte termijn een tool ter beschikking te kunnen stellen die het de sociale huisvestingsmaatschappijen zelf toelaat om de marktwaarde van hun te verhuren woning te bepalen op een objectieve en kosteloze manier. Zonder verlenging zouden alle schattingen die dateren van 2008 in 2017 moeten vervangen worden, hetgeen bij de invoering van de tool een nodeloze kost zal gebleken zijn.

U vindt de relevante teksten hieronder terug. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet en het wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 nota aan de Vlaamse regering bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van oa de Vlaamse wooncode (627.27 KB)

 nota aan de Vlaamse regering bij ontwerp van besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur (129.85 KB)

 toelichting bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van oa de Vlaamse Wooncode (396.66 KB)

 voorontwerp van decreet tot wijziging van onder andere de Vlaamse Wooncode (409.4 KB)

 Ontwerp van besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur (189.86 KB)

 bijlage bij ontwerp van besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur (204.62 KB)

Lees meer

Steunpunt Wonen: nieuwe publicaties, studienamiddag en internationale conferentie

Op de website van het Steunpunt Wonen staan twee nieuwe onderzoeksrapporten :

De afgelopen jaren is heel wat onderzoek verricht over de economische wetmatigheden die spelen op de woningmarkt. De onderzoekers van het Centrum Economische Studiën van de KU Leuven hebben de inzichten nu gebundeld in het boek ‘De economie van de woningmarkt’. Tijdens een studienamiddag op 17 mei lichten de onderzoekers de inhoud van het boek toe en verzamelen ze reacties. Voor meer informatie over de studiedag kan u terecht op de website van het Steunpunt Wonen.

Op 20 en 21 juni vindt in Brussel een internationale conferentie plaats over een ‘Cost-effective Housing Policy’. Meerdere onderzoekers van het Steunpunt zullen hier een bijdrage leveren. De eerste dag is gericht op een internationaal publiek, de tweede op een breder Vlaams publiek. Meer informatie over het voorafgaand onderzoeksproject vindt u alvast op de pagina’s Towards a cost-effective housing policy for Flanders and Europe.

Lees meer

CUR-Ontwerptool ‘Groen beton’ helpt bij terugdringen CO2-uitstoot

Milieuprofiel bepalen van betonmortel en betonproducten kan nu met nieuw online hulpmiddel

De web based CUR-Ontwerptool ‘Groen beton’ van SBRCURnet maakt het mogelijk om zelf via internet het milieuprofiel bij het ontwerpen van mengselsamenstellingen en de verwerking ervan tot betonmortel en betonproducten te bepalen. De ontwerptool kan daarmee bijdragen aan het terugdringen van de milieubelasting van beton. De cement- en betonsector heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het tot stand komen van deze ontwerptool.

Lees meer

Nieuwe regels bij de tweede visitatieronde van sociale huisvestingsmaatschappijen

De Vlaamse Regering wijzigde op 26 februari 2016 een aantal bepalingen in het Erkenningenbesluit van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM). Deze wijziging gebeurde met het oog op de tweede visitatieronde. Het agentschap Wonen-Vlaanderen werkt deze wijzigingen later dit jaar uit in een aangepast draaiboek prestatiebeoordeling. Het draaiboek is een ministerieel uitvoeringsbesluit van het erkenningenbesluit.

Lees meer

Voortgangstoets 2016 van start

Eind 2015 besliste de Vlaamse regering om het gewestelijk objectief voor sociale huurwoningen te verhogen naar 50.000 eenheden en de streefdatum te verleggen naar 31 december 2025. De objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels worden geschrapt en vervangen door een objectief op het vlak van sociale eigendomsverwerving. Het bindend sociaal objectief van een gemeente omvat enkel nog een deelobjectief huur.

Lees meer

Renovatiepremie: aanvragen kan vanaf 1 december 2015

Vanaf 1 december 2015 kunt u terug de Vlaamse Renovatiepremie aanvragen. Meer informatie, voorwaarden en aanvraagformulieren vindt u op hier.

Er is een overgangsmaatregel voor wie voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst.  Lees hier de informatie over het oude stelsel.

Twijfelt u onder welke regeling u de premie best aanvraagt? Op de pagina over de nieuwe renovatiepremie vindt u een korte vragenlijst en vergelijking van beide stelsels.

Lees meer

Advies “Aanbodbeleid op de private huurmarkt. Bevraging van actoren en voorstellen van de Vlaamse Woonraad”

De private huurmarkt vervult een belangrijke rol op de Vlaamse woningmarkt. Ze biedt eerst en vooral huisvesting aan 550.000 alleenstaanden en gezinnen. De redenen waarom deze huishoudens opteren voor een private huurwoning zijn sterk verschillend. Het kan gaan om een bewuste, positieve keuze voor de private huurmarkt omdat deze het best is afgestemd op de levens- en gezinssituatie van de huurders. Privaat huren kan ook een (al dan niet tijdelijk) woonstatuut zijn voor wie niet kan of wenst te beschikken over een eigendoms- of sociale huurwoning. Daarnaast biedt de private huurmarkt investeringsmogelijkheden aan private en professionele verhuurders en investeerders die een relatief veilige belegging met een behoorlijk rendement voor ogen hebben. Zowel huurders als (potentiële) verhuurders hebben dus belang bij een goed functionerende private huurmarkt.

In dit initiatiefadvies spitst de vlaamse woonraad zich toe op de vraag op welke manier(en) we kunnen komen tot een versterking van het aanbod op de private huurmarkt. Hiermee doelen we zowel op het behoud en verbetering van het bestaande aanbod als een daadwerkelijke uitbreiding van het huurwoningbestand. In het eerste deel van het advies schetsen we een beeld van de private huurmarkt in Vlaanderen. De klemtoon ligt hierbij vooral op het profiel en de investeringsbereidheid van verhuurders (aanbodzijde).  Vervolgens gaan we na welke maatregelen noodzakelijk zijn om een versterkt aanbod op de private huurmarkt te realiseren. We leggen hiervoor ons oor te luister bij diverse stakeholders (verhuurders, investeerders, bouwbedrijven,…). Tot slot formuleert de Raad een aantal beschouwingen en beleidsaanbevelingen.

Lees meer in dit document: Aanbodbeleid op de private huurmarkt. Bevraging van actoren en voorstellen van de Vlaamse Woonraad (PDF 600.03 KB)

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over de prestatiebeoordeling van sociale huisvestingsmaatschappijen

Op 4 december 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerpbesluit inzake vaststelling van de procedure voor beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen

De Vlaamse Woonraad heeft zich in het verleden meermaals positief uitgesproken over de visitatie als middel om de werking van de sociale huisvestingsmaatschappijen te verbeteren. De visitaties brengen zelfreflectie met zich mee en houden de sector alert. De Raad meent dat de aanpak heeft geleid tot meer dynamiek en een meer performante sociale huisvestingssector.

Het voorliggende ontwerp van besluit is tot stand gekomen na evaluatie van de beoordelingstool en in ruim overleg met betrokken sector en actoren. Dit proces heeft geleid tot ruim gedragen resultaten en voorgestelde wijzigingen. De Vlaamse Woonraad kan deze werkwijze ten volle onderschrijven. De krachtlijnen die worden voorgesteld bieden volgens de Vlaamse Woonraad voldoende kapstokken voor optimalisatie, vernieuwing en vereenvoudiging.

Lees meer in dit document: Advies Vlaamse Woonraad over de prestatiebeoordeling van sociale huisvestingsmaatschappijen (PDF 112.6 KB)

Lees meer

Zonne-energie is een alternatieve en duurzame energiebron

 

Zonne-energie is een investering voor het milieu en voor je portemonnee.

Met zonne-energie hebben we het meestal over de energie die mensen zelf met hun technologie opwekken direct vanuit de zonnestraling.

We onderscheiden hierbij 2 manieren:

 • de thermische zonne-energie waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte,  zoals zonneboilers voorwarm water;
 • de fotovoltaïsche zonne-energie of zonnestroom, waarmee (zon)licht in één stap wordt omgezet in elektriciteit.

Als we vandaag spreken over zonne-energie, dan hebben we het meestal over fotovoltaïsche zonne-energie of zonnepanelen. Door de daling van de kostprijzen en de hoge elektriciteitsprijzen blijven zonnepanelen een rendabele en veilige investering.

De gemiddelde levensverwachting van zonnepanelen bedraagt minimaal 25 jaar.

Meer info over subsidies en de aankoop van fotovoltaïsche zonnepanelen vind je op www.energiesparen.be/milieuvriendelijke/zonne-energie en www.premiezoeker.be

Lees meer

De verzekeringen voor je woning

Verzekering tegen brand

Voor de nieuwbouw van een woning doe je er goed aan om tijdig een brandverzekering (woonverzekering) af te sluiten.

De algemene brandverzekering is niet verplicht maar is wel aan te raden en wordt zelfs opgelegd door de financiële instelling voor het verkrijgen van een hypothecaire lening.

De meeste verzekeringsmaatschappijen geven het eerste jaar tot 50% korting op de premie van de verzekering.

De brandverzekering dekt niet alleen brandschade, maar ook bliksem- en stormschade, ontploffing en sinds 2006 ook natuurrampen.

Ook schade veroorzaakt door hagel, sneeuw, water, vorst, enz. wordt bij de meeste verzekeringsmaatschappijen opgenomen in hun verzekering.

Schuldsaldo verzekeringen

De schuldsaldo verzekering zorgt ervoor dat het saldo van de lening wordt terugbetaald bij het overlijden van de ontlener(s).

De premie van de verzekering is onder andere afhankelijk van de looptijd van de lening, het geslacht, de leeftijd en de gezondheid van de ontlener.

Ook deze verzekering wordt meestal geëist door de financiële instelling voor het verkrijgen van een hypothecaire lening.

Tip: Je bent niet verplicht om de verzekeringen voor je woning te nemen bij de instelling waar je je lening voor je woning hebt afgesloten.

Shoppen en vergelijken is hier de boodschap!

Lees meer

Design en functionele verlichting

Een goede verlichting in huis is in de eerste plaats een functionele vereiste. Bij het opstellen van je verlichtingsplan zorg je voor een doeltreffende functionele verlichting (denk hier aan voldoende licht in keuken en badkamer). Daarnaast heb je ook oog voor een sfeervolle accentverlichting (indirect licht).

Denk hierbij ook aan enegiezuinige verlichting: spaarlampen gaan veel langer mee dan gewone lampen en verbruiken veel minder energie.

Het juiste licht in de juiste kamer: plan je verlichting kamer per kamer en laat je ook adviseren door een vakman.

Lees meer

Uw eigen zwembad of zwemvijver

Zwembaden en zwemvijvers zijn populairder dan ooit. Tijdens een warme zomerdag een verfrissende duik of gewoon even lekker onderdompelen in je eigen zwembad.

Of droom je liever van een idyllische vijver in je tuin?

Afhankelijk van je budget kan je kiezen uit verschillende materialen, modellen en stijlen: een monoblock zwembad uit polyester, een traditioneel bouwkundig zwembad, een (bovengronds) opbouwzwembad of een zwemvijver voor de echte natuurliefhebber.

Lees meer

Plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes

Het plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes is in de meeste situaties vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning.

Vrijstelling

Op een plat dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt.

Op een hellend dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld zolang ze geïntegreerdworden in het hellende dakvlak. Onder zonnepanelen geïntegreerd in het hellende dakvlak wordt verstaan :

 • ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven worden gemonteerd,
 • ofwel tussenin of ter vervanging ervan zijn geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungeren.

Het plaatsen van een schotelantenne met een maximale diameter van 80 centimeter op hellende daken achter de dakrand of tegen de achtergevel van gebouwen, in de kleur van de gevel of in een neutrale, onopvallende kleur is vrijgesteld van vergunning.

Het plaatsen van een schotelantenne met een maximale diameter van 120 centimeter op een plat dak of in de achtertuin, op voorwaarde dat de hoogte beperkt blijft tot 150 centimeter is vrijgesteld van vergunning.

Let op: alle andere plaatsingen van zonnepanelen of schotelantennes, zoals bijvoorbeeld in de voortuin of op de voorgevel, zijn vergunningsplichtig.

Melding

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Checklist vrijstelling

Vrijstelling enkel mogelijk als:

 • Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning, tenzij de gemeente dit plan of de vergunning heeft opgenomen in een lijst waarbinnen de Vlaamse vrijstellingsregeling voorrang krijgt op de voorschriften van het plan.
 • Niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie ofgemeente.
 • Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen.
 • Niet strijdig met andere wetgeving, zoals:
  • erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen)
  • burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, …)
  • natuurwetgeving
 • Uw gemeente heeft de vrijgestelde handeling voor deze ingreep niet meldingsplichtig gemaakt.

Vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden na het verkrijgen van een machtiging van het agentschap Onroerend Erfgoed

 • op percelen met beschermde monumenten,
 • in beschermde landschappen of aangeduide erfgoedlandschappen,
 • in beschermde stads- en dorpsgezichten,
 • in beschermde archeologische monumenten.
Lees meer

Centrale verwarming en sanitair

 

Gemiddeld geef je 50 tot 70% van je energiekosten uit aan het verwarmen van je woning. De meest gekende verwarmingstoestellen zijn radiatoren, vloer- en wandverwarming, convectoren en luchtverwarming.

De meest gebruikte energiebronnen bij de centrale verwarming zijn stookolie, aardgas en elektriciteit. Zonnewarmte en windkracht kunnen overwogen worden als alternatieve of bijkomende energiebron.

Door de hoge gas- en olieprijzen stijgt ook de vraag naar pelletkachels en pelletketels. Het zijn kachels waarin houtpellets verbrand worden.

Doordat houtpellets gemaakt worden van afvalhout, is de milieubelasting zeer gering en de verbranding ervan is CO2-neutraal.

Bij de keuze van de centrale verwarming dienen we rekening te houden met de energieprestatieregelgeving. De eisen die bij de energieprestatieregelgeving horen, worden de ‘EPB-eisen’ genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’.

Een kwalitief hoogstaande verwarmingsketel, een goede isolatie en ventilatie van je woning, zorgen voor aangename warmte en beperken de energiekosten.

Bovendien kan je rekenen op financiële steun als je energiebesparende investeringen doet.

Subsidies
Alle informatie over EPB, premies en belastingsvoordelen op www.energiesparen.be en www.premiezoeker.be

Lees meer

De juiste vloerbekleding

 

Een goede keuze van je vloerbekleding hangt niet alleen af van je smaak en je budget, maar dient ook rekening te houden met de onderhoudsvriendelijkheid en de levensduur.

Een ruim aanbod aan vloeren, tegels en parket

In de handel heb je een ruim aanbod keramische tegels, natuursteen, parket en laminaat.
Linoleum, vinyl, kurk en tapijt zijn de meest gekende vormen van soepele vloerbekledingen.

Ontdek bij onze handelaars in Antwerpen het beste aanbod en de ruimste keuze, zij bieden je een uitgebreid assortiment aan vloeren met deskundig advies.

Onze tip
Kies een vloer ook in functie van de ruimte en de gebruiksintensiteit!

Lees meer

Woningbouw

Als je jouw bouwvergunning verkregen hebt, kan je aan de slag met één of meerdere aannemers.

Woningbouw met één aannemer

Je kan jouw woning laten bouwen door één aannemer. De architect contacteert verschillende aannemingsbedrijven en vergelijkt samen met jou de offertes. Eén aannemer krijgt dan alle werken toevertrouwd tegen een welomschreven prijs en voorwaarden, neergeschreven in het aannemingscontract. Verder volgt en controleert de architect de uitgevoerde werken.

Algemene woningbouw met één aannemer is meestal wel duurder maar heeft ook voordelen:

 • minder werk in het aanvragen van offertes en het plannen/coördineren van de werken;
 • hoofdaannemer is volledig verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de werken;
 • snellere uitvoering en vlottere coördinatie.

Woningbouw met meerdere aannemers

Je kan voor de verschillende posten (ruwbouw, dakwerken, pleisterwerken, enz.) ook met verschillende aannemers werken. Je vraagt dan offertes aan aannemers in ruwbouw, dakbedrijven, elektriciens, ramen & deuren, …

Woningbouw met verschillende aannemers kost wel wat meer moeite. Hierdoor heb je enerzijds rechtstreeks contact met de gespecialiseerde aannemers en anderzijds kan je onderhandelen over de bouwprijs.

Werk met erkende aannemers 

De erkenning van een aannemer wordt dikwijls verward met de registratie. Sinds 1 januari 2012 werd op vraag van Europa het systeem van de registratie van de aannemers in België afgeschaft omdat het in strijd was met de principes van vrij verkeer. Sindsdien zijn er geen geregistreerde aannemers meer.

Vandaag kan je best nagaan of je aannemer beschikt over een vestigingsattest. Dit vestigingsattest vormt het bewijs dat een aannemer gemachtigd en bekwaam is om het beroep als aannemer uit te voeren. Raadpleeg de website www.economie.fgov.be of de aannemer is ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO) en over de technische vakkennis beschikt.

Lees meer

Verhuizingen kan je best goed voorbereiden

Verhuizen regelen is meer dan enkel inpakken, vervoeren en uitpakken. Of je nu verhuist naar de andere kant van het land of 3 straten verder, je moet aan alles denken: verandering woonplaats, telefoonlijn, energiemeters, internetabonnement, verzamelen van kartonnen dozen in verschillende maten, de dag van verhuizen plannen met vrienden en familie, etc.

Ben je niet van plan om je verhuizing zelf te organiseren, informeer je dan bij professionele verhuisfirma’s. Vergelijk hun prijzen en ga na of het bedrijf in verhuizingen aangesloten is bij de Belgische Kamer der Verhuizers (BKV).

De lijst met erkende verhuizers vind je op www.bkv-cbd.be

Enkele praktische tips bij je verhuis

 • Zorg voor inpakmateriaal en kartonnen dozen.
 • Pak breekbare dingen zorgvuldig in met vermelding van de inhoud op de dozen.
 • Laat je nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas, telefoon, televisie, internet, …) op het oude adres afsluiten en vraag deze opnieuw aan op je nieuwe woonst.
 • Informeer je bank, je verzekeringsmakelaar, je ziekteverzekeraar, je postkantoor en je werkgever tijdig over je verhuizing.
 • Laat ook je identiteitskaart en rijbewijs wijzigen.
Lees meer

Ruim aanbod raamdecoratie en zonwering

Ben je op zoek naar raamdecoratie, zonwering of exclusieve interieurstoffen?
Fraaie, kleurrijke patronen of een rustige geweven stof?

In een gespecialiseerde winkel heb je keuze uit een ruim assortiment rolgordijnen, vouwgordijnen, gordijnstoffen, jaloezieën en lamellen.

Buiten heb je een uitgebreid gamma in zonwering voor veranda’s en terrassen.

Naast correct advies installeren en garanderen ze een goede service na verkoop. Stijlvolle gordijnen en kleurrijke interieurstoffen bepalen de sfeer in jouw woning.

Raamfolies

Raamfolie voor een betere uitstraling voor je woning of bedrijf.
Raamfolies of glasfolies beschermen tegen warmte en verblinding van de zon of tegen indiscrete blikken.
 

Lees meer

Trappen en leuningen

Elke trap is uniek

Een trappenmaker zal bij jou thuis de trappen komen opmeten en die gegevens gebruiken om uw trap volledig op maat te realiseren. Deze werkwijze garandeert je een perfect gebruikscomfort en een optimale afwerking.
Een gemakkelijk begaanbare trap mag dus niet te steil zijn en heeft een stevige leuning met een goede grip. Je hebt trappen in uiteenlopende vormen (rechte -, kwartdraai-, wentel- of spiltrap) en materialen (hout, staal of aluminium) .

Metalen trappen

Leuningen, balustraden en trappen worden vervaardigd in ijzer, aluminium en inox.
Inox of RVS (RoestVrij Staal) is roestvrij, duurzaam en zo goed als onderhoudsvrij. Hierdoor heeft inox een heel bijzonder en eigen karakter en is het buitengewoon geschikt voor allerlei vormen. Met inox kan je subtiele en zwevende constructies realiseren waarbij de trap op slechts 2 punten moet worden bevestigd.
Een metalen designtrap kenmerkt zich door zijn moderne en eigentijdse uitstraling en biedt een belangrijke meerwaarde aan uw woning.

Houten trappen

De meeste trappenmakers vervaardigen nog steeds hun trappen volgens de ambachtelijke tradities in hun eigen atelier. Zo maken zij klassieke of rustieke trappen, trappen in Engelse stijl of moderne trappen. Een goede trappenmaker speelt ook flexibel in op de nieuwste trends.
Detail en afwerking staan hierbij steeds centraal en uiteraard wordt er volledig op maat gewerkt: stap voor stap naar de perfecte trap!

Opmeten van trappen

Het opmeten van trappen gebeurt als de chape is gegoten of wanneer er is gevloerd.
Indien de vloerbekleding (vloertegel, laminaat of parket) nog geplaatst moet worden, dient men bij het opmeten rekening te houden met de dikte ervan.

Lees meer

Aanleg van terras, oprit en parking

Terras, tuinpad en oprit maken de overgang tussen je tuin en je huis. Welke materialen ga je kiezen voor de aanleg van jouw terras of oprit? Klinkers, kasseien, natuursteen, terrastegels, houten planken, grint of een combinatie?

Er zijn vele mogelijkheden, laat je adviseren door een vakman of onderneming die gespecialiseerd is in aanleg van opritten, terrassen en aanverwante werken. Een mooie oprit met klinkers vervolledigt de aanblik van je woning.

Lees meer

Verf, behang en schilderwerken

Verf en verfsoorten 

Je hebt verschillende soorten verf, elk met hun eigeschappen. Kies echter voor natuurverven, ze zijn minder mileubelastend en zijn meestal beter voor je gezondheid.

Natuurverven zijn gemaakt op basis van natuurlijke (plantaardig of minerale) grondstoffen. Natuurverf kan je kopen in gespecialiseerde zaken.

Bij het verven van je muren dien je te zorgen voor een effen ondergrond. Oneffenheden en barsten in het pleisterwerk worden eerst opgevuld en nadien weggeschuurd.

Tip: zijn de oneffenheden te talrijk? Overweeg dan om met structuurpapier te behangen alvorens de muren te verven.

Behang en de huidige interieurtrends

Er bestaan verschillende soorten behangpapier, het is niet altijd een eenvoudig keuze: bedrukt papier (met verschillende motieven), gewafeld papier (met reliëfpatronen), glasvezelbehang (behang dat overschilderd wordt), vinyl- en textiel behang.

Bij de keuze van je behangpapier houd je best rekening met de plaats waar het dient te komen.

Neem gerust een stalenboek mee naar huis en laat je voor je verf en behang ook adviseren door de winkelier of behanger.

 

Lees meer

Binnenschrijnwerk bepaalt de kwaliteit van je wonen

Schrijnwerk en deuren

Plafonds, wand- en inbouwkasten behoren tot het binnenschrijnwerk.
Maar ook oplossing op maat zoals het plaatsen van scheidingswanden of het inrichten van hobbykamers en zolders maken deel uit van het binnenschrijnwerk.

Binnenschrijnwerk van topkwaliteit

De meeste projecten worden in het eigen atelier op maat gemaakt en bij de klant geplaatst.
Zoek daarom een deskundige die over de nodige expertise beschikt om binnenschrijnwerk van topkwaliteit te leveren en die je binnenschrijnwerk van concept tot afwerking verzorgt.

Binnenschrijnwerk en deuren

De juiste deuren op de juiste plaats voor ieders budget
De draaideur is de meest gekende en voorkomende deur. Let bij het plaatsen van deuren op de draairichting van de andere vlakbij liggende deuren.

De harmonicadeur en de schuifdeur bieden een ideaal antwoord op plaatsgebrek.
Het aanbod is groot en zowel kwaliteit als budget zijn doorgaans de bepalende factoren. De goedkoopste zijn de verfdeuren, dan heb je de iets duurdere deuren in fineerhout, en vervolgens de duurdere deuren uit massief hout.

Verder heb je nog de deuren (deels of volledig) in glas.

Lees meer

Gooi uw energie niet door ramen en deuren

Ramen en deuren bepalen grotendeels het uitzicht van je huis, zijn duurzaam en inbraakwerend. Tevens zijn ramen en deuren verantwoordelijk voor meer dan 20% van de warmteverliezen in je huis.

Ramen laten het natuurlijk licht invallen in je woning. Rekeninghoudend met de positie van je woning let je op een optimale lichtinval: grotere ramen op het zuiden en kleinere op het noorden. Het is energievriendelijk en zorgt voor een aangenaam wooncomfort.

Hou ook rekening met de materiaalkeuze van de profielen (hout, pvc of aluminium) en de aard van de beglazing. Plaats goed isolerend glas met een zo laag mogelijke U-waarde. Hoe lager deze waarde, des te beter de thermische isolatie.

Lees meer

Sierschouwen, open haarden en pelletkachels

Breng sfeer in je woonkamer!

Sierschouwen, open haarden en kachels brengen sfeer in je woonkamer. Niet alleen het uiterlijk, de stijl en de vormgeving bepalen het uitzicht, ook de toepassing speelt een belangrijke rol.

Je hebt een breed assortiment van modern tot klassiek en op verschillende brandstoffen (vaste, mazout en gas).

Als je beslist om je huis te verfraaien met een sfeervolle sierschouw of inbouwkachel, is het belangrijk om de gepaste schouw te kiezen bij uw interieur.

Gespecialiseerde vakmensen zorgen voor het leveren, plaatsen en in dienst stellen ervan.

Pelletkachels en pelletketels

Door de hoge gas- en olieprijzen stijgt ook de vraag naar pelletkachels en pelletketels. Het zijn kachels waarin houtpellets verbrand worden.

Doordat houtpellets gemaakt worden van afvalhout, is de milieubelasting zeer gering en de verbranding ervan is CO2-neutraal.

Lees meer

Waarom kiezen voor een professionele syndicus?

Steeds meer verenigingen van mede-eigenaars, VME, doen beroep op een professionele syndicus om hem het beheer van hun gebouw toe te vertrouwen:

 • een syndicus is erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
 • via permanente vorming en bijscholing is hij op de hoogte van de steeds vaker veranderende wetgeving;
 • gebouwen zijn vandaag steeds complexer van opbouw en hebben meerdere installaties zoals liften, autowasplaatsen en pompinstallaties;
 • een syndicus is een neutraal persoon, hierdoor worden conflicten i.v.m. belangenvermenging vermeden.

Wat zijn de taken van een syndicus?

 De syndicus neemt het administratief, financieel en technisch beheer waar waarbij hij namens de mede-eigenaars VME instaat voor het dagelijks beheer en de uitbating van de gemeenschappelijke delen. Hij organiseert de vergaderingen met de mede-eigenaars en volgt de beslissingen op die worden genomen op de algemene vergadering..

Vastgoedbeheer en rentmeesterschap

Je bezit meerdere woningen die je verhuurt maar je wenst de verhuringen zelf niet op te volgen?
De rentmeester beheert jouw eigendommen voor jou, zodat jij je geen zorgen hoeft te maken over de opvolging van de huurgelden, het doorrekenen van de kosten, de jaarlijkse indexeringen, de administratie, enz.

Lees meer

Stijlvolle terrasoverkappingen en carports

Met een goede terrasoverkapping geniet je meer en langer van je terras. Tijdens minder mooie dagen moet je je tuinmeubilair niet steeds naar binnen en naar buiten slepen.

Het tuinmeubilair kan zelfs het hele jaar door buiten blijven staan, zonder dat je het elke week moet schoonmaken.

De terrasoverkapping is dan ook de ideale bescherming tegen wind, zon en regen.

Het biedt eveneens een elegante oplossing om langer van het voor- en najaar te kunnen genieten.

Een Tuinhuisje heb je meestal nodig voor het bergen van gereedschappen, een carport is een eenvoudige en uitstekende bescherming  voor je auto.

Overkappingen, tuinhuisjes en carports heb je in diverse maten.

Lees meer

Slaapcomfort

Het bed is één van de meest gebruikte meubels in huis en heeft een grote invloed op je gezondheid. Je neemt dan ook best een comfortabel model dat voldoet aan al je esthetische en ergonomische wensen. Ben je van plan een nieuw bed te kopen dan moet je onderstaande tips zeker eens doornemen.

De ideale hoogte van een bed

Een laag bed in de slaapkamer doet de ruimte groter aanvoelen maar is niet zo praktisch vanuit ergonomisch standpunt. Met een hoog bed zal de rug veel minder belast worden bij het in- en uitstappen. De ideale hoogte tussen matras en vloer schommelt rond de vijftig centimeter. Deze komt ongeveer overeen met de knieholte waardoor de rug en knieën niet belast worden. In en uit het bed stappen wordt dan net zo makkelijk als op een stoel gaan zitten. Het bed opmaken verloopt ook veel wat vlotter bij een hoger bed.

Ergonomie: de juiste matras kiezen

Ventilatie, comfort, warmte-isolatie en hardheid zijn enkele van de belangrijkste eigenschappen van een kwalitatieve matras. De wervelkomol moet evenwichtig ondersteund worden en de matras mag zeker niet doorzakken. De levensduur van een matras schommelt rond de tien jaar en heeft niets te maken met matrassen merken of afmetingen.

Ergonomie: beddenbodem kiezen

Een kwalitatieve matras zal pas tot zijn recht komen bij het kopen van een kwalitatieve beddenbodem. Deze zorgt namelijk voor één derde van de totale schokabsorptie. Ook de verluchting van de matras zal afhangen van de beddenbodem.

Wanneer je een dubbel bed of tweepersoonsbed koopt kies je best voor een lattenbodem in twee delen. Deze zijn niet alleen makkelijker te transporteren maar bieden ook een betere individuele ondersteuning dan beddenbodems in één stuk. Met een uitklapbare beddenbodem kan je ook bepalen hoe hoog het hoofd- of voeteinde moet komen.

Het bed kiezen

Een nieuwe bed kopen begint bij het kiezen van een bedframe dat past bij je slaapkamer en persoonlijke stijl. Kies zeker geen bombastisch bed of bedden met aangebouwde nachtkastjes wanneer de kamer vrij krap is. Hoewel deze in de beddenwinkel helemaal tot hun recht komen kunnen ze in een kleine slaapkamer al snel druk overkomen.

Denk naast het esthetisch aspect ook aan de praktische zaken. Lig je graag met de benen over het bed kies dan een voor een boxspring of een bedframe met minimale randen die lager liggen dan de matras. Heb je graag zeeën plek aarzel dan niet om een extra groot bed aan te schaffen!

Het waterbed

Opbouw van een waterbed

Waterbedden zijn matrassen die bestaan uit één of meerdere kunststofzakken die gevuldworden met water. De bedden werden oorspronkelijk gemaakt om doorliggen bij langdurige bedlegerigheid tegen te gaan maar worden nu ook steeds vaker gebruikt voor alledaags gebruik wegens het hoge comfortgehalte. De exacte opbouw kan verschillen per type en fabrikant. Goed vergelijken is dus de boodschap.

Voordelen waterbedden

De voordelen van watermatrassen zijn erg divers. Naast hun heilzame werking op de gezondheid bieden ze nog enkele troeven die je zeker zullen aanstaan:

Volgt elke lichaamsvorm moeiteloos

Een waterbed neemt beter dan om het even welk ander bed de lichaamsvorm aan. Zo wordt het gewicht evenwichtig verdeeld en wordt het lichaam gelijkmatig ondersteund. Zo krijg je dus meer slaapcomfort en is er ook minder kans op rugklachten en spierpijn.

Thermisch verwarmen

Heel wat waterbedden zijn verkrijgbaar met ingebouwde verwarming. Zo voorkom je een koud en oncomfortabel gevoel tijdens de wintermaanden. Bij sommige bedden is het mogelijk twee verschillende temperaturen in te stellen naargelang de eisen van je partner.

Duurzaam

Bij het correct gebruik gaat een waterbed veel langer mee dan de traditionele matras. De hoge prijs die je betaalt bij de aankoop zal je na verloop van jaren dus zeker terugverdienen.

Beschermt tegen allergieën

Huisstofmijten kunnen zich niet in de matras nestelen door de gesloten opbouw. Hierdoor is een waterbed bijzonder geschikt voor mensen die last hebben van allergieën.

Nadelen waterbed

Aan een waterbed zijn ook enkele nadelige eigenschappen verbonden. Wanneer je hier rekening mee houdt kom je zeker niet voor onaangename verrassingen te staan:

Kans op lekken

Aangezien waterbedden gevuld zijn met water spreekt het voor zich dat er steeds een kans bestaat op lekken. Daarom kies je best voor een softside waterbed waarbij de matras beschermd wordt door een schuimrubberen omhulsel. Bij de betere merken is hier heel wat aandacht aan besteed waardoor de kans dat je watermatras lekt bijna onbestaand is.

Draagkracht en gewicht

Een waterbed weegt al snel een halve ton. De bouw van je woning moet dus sterk genoeg zijn om dit gewicht op te vangen. Ook wanneer je het bed wil verhuizen kan dit voor problemen zorgen. Het water zal eerst afgelaten moeten worden om nadien weer op te vullen.

Speciale formaten

Hardside waterbedden kunnen speciale formaten hebben waarvoor groter bedlinnen gekocht moet worden. Bij softside waterbedden is dit vaak niet het geval. Vraag zeker naar meer informatie wanneer je langs gaat bij een matrassenwinkel of slaapwinkel.

Bewegen en klotsen van de matras

Niet elk waterbed is even stabiel. Bij sommige modellen heeft het water meer bewegingsvrijheid wat zorgt voor een onstabiel en klotsend gevoel. Ben je hier geen voorstander van dan kan je kiezen voor een gestabiliseerd waterbed. Deze zijn onderverdeeld in compartimenten of kamers met het zogenoemde Floating systeem. Het probleem met klotsende matrassen is vooral terug te vinden bij goedkopere producten. Wanneer je kiest voor een kwalitatief merk zoals Lunarest, Poseidon of Profine ZenSleep kan je op beide oren slapen.

Prijs waterbed

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de prijs van een waterbed vergelijkbaar met die van een goede matras. Ga zeker langs bij een deskundige om zo goed mogelijk begeleid te worden.

Lees meer

Steentapijt: een moderne naadloze vloer

Steentapijt (ook wel stone carpet of korrelvloer genoemd) is een kunsthars vloer die is samengesteld uit miljoenen verlijmde, kleine steentjes die vermengd zijn met kunstharsen zoals polyurethaan- of epoxyharsen. De dikte van de korrels of steentjes varieert meestal tussen de 2 en de 5 millimeter. Dit is vooral van belang voor het uitzicht van de vloer want hoe kleiner de korrels zijn, hoe homogener de vloer zal ogen.

Toepassingen en gebruik steentapijt

Steentapijt is een decoratieve en naadloze vloerafwerking met een warme en natuurlijke uitstraling. Deze vloer past in alle interieurs en kan op bijna alle stevige en droge ondergronden worden aangebracht. Dankzij de luchtige structuur die toestaat dat de vloer sneller opwarmt, behoort een combinatie met vloerverwarming ook zeker tot de mogelijkheden. Zowel nieuwbouwers als renoveerders kunnen beroep doen op deze vloermethode. Meestal wordt de vloer binnen geplaatst, maar in specifieke situaties kan het ook perfect buiten tot zijn recht komen. Deze unieke vloer vergt weinig onderhoud en is te verkrijgen in allerhande kleurcombinaties, groottes en dessins.

Open of gesloten structuren verkrijgbaar

Je kunt de vloer verkrijgen met een open of een gesloten structuur. Terwijl je in het eerste geval eerder een strak uitziende vloer bekomt (waarin al het vuil als het ware onzichtbaar wordt opgenomen), worden bij een gesloten structuur de ruimtes tussen de steentjes vaak opgevuld met een glanzend of mat vulmiddel.

Zo kies je in natte ruimtes omwille van hygiënische redenen waarschijnlijk best voor een gesloten structuur. Anderzijds zullen natte voetafdrukken in een open structuur niet aftekenen, terwijl ze dat in een gesloten structuur uiteraard wel zullen doen.

Nadelen en voordelen van steentapijt

Een steentapijten vloer is binnen de 24 uur na plaatsing beloopbaar en binnen de 48 uur na plaatsing belastbaar. Het is realiseerbaar in bijna alle ruimtes gaande van woonhuizen tot appartementen, showrooms, kantoren en bedrijven. Bij de plaatsing in een vochtige ruimte zoals de keuken of badkamer zorgt een waterdichte beschermlaag (coating) voor de bescherming tegen vocht. De vloer is naadloos, slijtvast, onderhoudsvriendelijk, geluidsabsorberend, brandveilig, en helemaal niet glad. Bovendien is de vloer huisstofmijtvrij en dus uiterst geschikt voor mensen met allergieën.

Je gebruikt een steentapijt best niet als bevloering van jouw douche. Ondanks de waterdichte beschermlaag is deze vloer toch niet optimaal bestand tegen een constanteaanraking met water. Bepaalde substanties zijn ook moeilijk te verwijderen bij steentapijten met open structuur. Denk hierbij aan kauwgum. Een vloer van steenkorrels met open structuur is ook minder geschikt voor mensen die graag op de kousen rondlopen.

Plaatsing en onderhoud vloeren met steenkorrels

De plaatsing van een vloer in steentapijt laat je best over aan een specialist ter zake. Een goede plaatsing garandeert je immers voor een langere duur een feilloze vloer. Bij de plaatsing van een steentapijt op een grote oppervlakte moeten trouwens uitzettingsvoegen worden voorzien. Steentapijten vloeren zijn gemakkelijk te onderhouden. Doordat het stof tussen de poriën blijft zitten, valt het minder hard op dan bij een gewoon tapijt. Af en toe eens stofzuigen is echter wel vereist. Op geregelde tijdstippen maak je best de vloer ook eens schoon met een schrobborstel en een waterzuiger (vooral in vochtige ruimtes). Als de vloer in contact komt met een vloeistofvlek, reinig je die best zo snel mogelijk met een waterzuiger.

Lees meer

Een eigen huis bouwen

 

Een eigen huis bouwen, hoe begin je eraan? Hoe lang gaat het duren en waar moet ik op letten?
Een goede voorbereiding is de beste garantie om levenslang van alle comfort in je woning te kunnen genieten. Dit praktisch 6-stappenplan geeft een overzicht van het traject.

Stap 1: voorbereidingsfase

Open of halfopen bebouwing? Een klassiek of een modern huis? Tracht een zo duidelijk mogelijke voorstelling van je droomhuis te schetsen en stel een wensenlijst op zoals grootte van het kavel, aantal slaapkamers, garage of carport, enz. Hou hierbij rekening met jouw budget. Voor een eerste raming van de bouwkosten kan het financieel plan een goed hulpmiddel zijn.
Bespreek verder je wensen met jouw architect en neem vervolgens contact op met je bank om de financieringsmogelijkheden  te bespreken.

Stap 2: aankoop bouwgrond

Bij de aankoop van de bouwgrond hou je rekening met welke bouwvoorschriften van toepassing zijn, aanwezige nutsvoorzieningen, bodemattest, etc.

Stap 3: ontwerpfase

Vanaf de ontwerpfase van je woning houd je best rekening met de opgelegde niveaus van isolatie, energieprestatie en ventilatie om het toekomstig energieverbruik van je woning te beperken. De energieprestatie regelgeving (EPB) wil namelijk energiezuinige, comfortabele gebouwen realiseren in Vlaanderen.
Samen met je architect kan je verder je wensen en mogelijkheden afstemmen en wordt het definitieve ontwerp uitgewerkt. In de ontwerpfase heb je reeds een duidelijk beeld van alle kosten.

Stap 4: stedenbouwkundige vergunning

Voor de bouw van een nieuw huis heb je steeds een stedenbouwkundige vergunning nodig. Jouw architect bereidt de aanvraag van deze bouwvergunning voor. Meer info over termijnen en procedure voor stedenbouwkundige vergunning vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Stap 5: bouwfase

Als de bouwaanvraag is goedgekeurd en het aanbestedingsdossier (plan, lastenboek en meetstaat) is opgesteld, kan de aanbesteding beginnen. In overleg met jouw architect ga je dan op zoek naar een aannemer.

Vraag voldoende offertes aan, het loont de moeite!

Heb je een aannemer gekozen dan stelt de architect een contract op met de aannemer.

De bouwwerken kunnen nu starten …  van het begin tot het einde coördineert en controleert de architect de bouwwerken.

Stap 6: oplevering

Wanneer de aannemer klaar is met zijn werk, controleer je samen met de architect of de werken correct werden uitgevoerd. Gemaakte afspraken over mogelijke verbeteringen worden vervolgens neergeschreven en ondertekend door de aannemer, de architect en door jou. Dit is de voorlopige oplevering.

De definitieve oplevering vindt ongeveer 12 maanden later plaats. Hierbij keuren jij en de architect de bouwwerken van de aannemer definitief goed. De zichtbare gebreken dienen hier nog door de aannemer hersteld te worden.

Nadien kan je enkel nog de onzichtbare gebreken verhalen op de aannemer of de architect.

 

Lees meer

Een veranda op maat binnen het vooropgestelde budget

Een veranda brengt licht, extra leefruimte en rust in je woning. In de winter kan je lekker genieten van een zacht zonnetje en zit je dichter bij de natuur.

Wordt het te warm in de zomer, dan kan je overwegen om een zonnewering of een rolluik te plaatsen.

Laat je adviseren en begeleiden, van ontwerp tot uitvoering, door een deskundige.
Vraag gratis en vrijblijvend een offerte bij geregistreerde aannemers voor de bouw van jouw veranda.

Lees meer