Bouwnieuws

“Wie naar de stad verhuist, moet beloond worden”

Verlaag het kadastraal inkomen van woningen in de stad en laat mensen in verafgelegen plaatsen meer betalen voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Dat zijn twee voorstellen van de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck in het kader van de betonstop, waarover de Vlaamse regering woensdagavond een akkoord bereikte. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Lees meer

Betonstop tegen 2040

De Vlaamse regering heeft woensdagavond een akkoord bereikt over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, of de ‘betonstop’. De details worden donderdagochtend toegelicht op de Vlaamse Klimaattop in Gent.

Over de grote lijnen van het plan waren de drie Vlaamse regeringspartijen het woensdagochtend al eens. Zo mag er vanaf 2040 geen bijkomende ruimte meer worden bebouwd en wordt de inname vanaf 2025 al beperkt tot drie hectare per dag. Voor wie zijn bouwgrond plots anders ingekleurd ziet komt er een oplossing, onder meer in de vorm van een ruilsysteem.

Lees meer

Site Parking C wordt niet voor symbolische euro verkocht

De Stad Brussel weerlegt de berichten dat de site van Parking C voor een symbolische euro werd verkocht aan ontwikkelaar Ghelamco. De overeenkomst die gesloten werd met Ghelamco is een tijdelijke erfpachtovereenkomst die de site voor een duur van 99 jaar en voor één euro per jaar ter beschikking stelt. Na afloop van die termijn komen het terrein en de gebouwen toe aan de Stad Brussel, stelde de stad in een persbericht.

Lees meer

Diksmuide en provincie West-Vlaanderen vallen in de architectuurprijzen

De stad Diksmuide en de provincie West-Vlaanderen hebben de Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2016 gewonnen. Diksmuide werd gelauwerd voor de restauratie van het stadhuis en de dienst toerisme. De provincie viel met het Zwin Natuur Park ook in de prijzen. Tot slot zag de gemeente Avelgem zich bekroond voor de artistieke transformatie van de kerk van Bossuit.

Lees meer

Erratum handboek ‘Woningkwaliteitsbewaking in uw gemeente’

Afgelopen maand had de afdeling woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen het genoegen om op haar provinciale infomomenten het nieuwe handboek ‘Woningkwaliteitsbewaking in uw gemeente’ voor te stellen. Elke gemeente en elk project intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid kreeg bij deze gelegenheid ook meteen een exemplaar van het handboek mee naar huis.

Helaas hebben we achteraf vastgesteld dat er toch een foutje geslopen is in het handboek.

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over de beleidsbrief wonen 2016 – 2017

De beleidsbrief wonen bevat meerdere intenties en voorstellen die waardevol zijn.  De Vlaamse Woonraad kijkt met belangstelling uit naar de verdere invulling van vooropgesteld beleid, onder meer wat betreft de initiatieven op de private en sociale huurmarkt en de versterking van het lokale woonbeleid.

Lees meer

80 miljoen euro voor isolatie sociale woningen

De Vlaamse regering trekt 80 miljoen euro uit om de sociale woningen beter te isoleren. Het gaat om geld uit het Klimaatfonds. Tegen 2020 zouden alle sociale woningen moeten voldoen aan de hedendaagse energetische normen.

Lees meer

Strenge regels archeologie vertragen bouwprojecten

De nieuwe regels rond archeologische onderzoeken zijn zo streng dat ze voor maandenlange vertragingen zorgen bij bouwprojecten. Amper één op de vijf dossiers wordt in eerste aanleg goedgekeurd, schrijft Het Belang van Limburg.

Lees meer

Ghelamco dient bouwaanvraag in voor Eurostadion

Projectontwikkelaar Ghelamco Invest heeft bij het gemeentebestuur van Grimbergen de bouwaanvraag ingediend voor het Eurostadion en bijhorende infrastructuur die het wil bouwen op Parking C op het grondgebied van de gemeente. Ghelamco hoopt in 2017 met de werken te starten zodat er tijdens het EK voetbal in 2020 enkele wedstrijden kunnen gespeeld worden. Het stadion wordt ook de thuisbasis van RSC Anderlecht.

Lees meer

Architecten blikken terug op hun deelname aan Mijn Huis Mijn Architect 2016

In de nasleep van Mijn Huis Mijn Architect, dit jaar goed voor 135 deelnemende projecten en 25.000 kijklustigen, vroegen we een aantal architecten op de man of vrouw af hoe zij terugblikken op hun deelname en of dit zich ook heeft vertaald in commerciële resultaten. Daarnaast verzamelden we ook nog wat interessant cijfermateriaal.

Lees meer

Thema Batibouw 2017: Meet the Experts & use your 5 senses

Van donderdag 16 tot en met zondag 26 februari 2017 vullen een duizendtal exposanten uit de bouw-, renovatie- en woonsector opnieuw alle paleizen van Brussels Expo tijdens Batibouw. Meet the Experts & use your 5 senses’ is het hoofdthema en meteen ook de rode draad van Batibouw 2017.

Lees meer

Wijziging renovatiepremie: ouderdomsvoorwaarde woning naar 30 jaar vanaf 2017

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning willen renoveren. Vanaf 1 januari 2017 verandert de ouderdomsvoorwaarde van het huis van 25 jaar naar 30 jaar voor het aanvragen van een renovatiepremie.

Voor wie al een eerste deel van een renovatiepremie heeft aangevraagd voor 1 januari 2017, geldt deze wijziging niet voor de aanvraag van zijn tweede deel. Wie dus al een dossier heeft lopen, mag voor zijn tweede deel dit nog aanvragen voor een woning van 25 jaar oud.

Lees meer over alle voorwaarden van de renovatiepremie.

Lees meer

Brussels Airport renoveert Sky Hall uit 1958

Brussels Airport start begin volgend jaar een renovatieprogramma voor de Sky Hall uit 1958. De luchthaven investeert in een eerste fase zowat 2,6 miljoen euro in de gevelrenovatie, zo meldt ze donderdag. Welke bestemming de hal uiteindelijk zal krijgen is nog niet duidelijk. Het gebouw zal gerenoveerd worden “met respect voor het origineel”.

Lees meer

Kandidaten gezocht voor Vlaams Bouwmeester expertengroep

De conceptnota voor een vernieuwd bouwmeesterschap die op 19 juni 2015 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, voorziet naast de aanstelling van een Bouwmeester ook in de vorming van een expertengroep die het bouwmeesterschap zal inspireren en ondersteunen.

Lees meer

Omgevingsvergunning van start op 23 februari 2017

Vanaf 23 februari 2017 gaat de omgevingsvergunning van start. Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig. Een omgevingsdossier indienen zal vanaf 23 februari 2017 ook kunnen via een digitaal loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Lees meer

Winnaar Ontwerpwedstrijd Belgenmonument Amersfoort is bekend

Vrijdag 28 oktober maakte NRC-hoofdredacteur en vakjuryvoorzitter Peter Vandermeersch onder de winnaar van de Ontwerpwedstrijd Belgenmonument Amersfoort bekend. Het winnende ontwerp is ‘Museum voor Gastvrijheid’ van de in London gevestigde Matthijs la Roi, Matthijs la Roi Architecture

Lees meer

Bauhaus krijgt representatief museum in Weimar

Het in 1919 opgerichte Bauhaus krijgt een representatief museum in Weimar, de plaats waar de architectuur-, design- en kunstenaarsschool origineel gevestigd was. Vrijdag werd de eerste steen gelegd voor het meer dan 22 miljoen euro kostende bouwwerk, dat de vorm krijgt van een met glazen banden doorsneden kubus uit beton. Het ontwerp is van de hand van de Duitse architecten Heike Hanada en Benedict Tonon.

Lees meer

Milieueffectrapport Eurostadion goedgekeurd

Het Eurostadion in Grimbergen, dat het nieuwe nationale voetbalstadion moet worden, heeft een goedgekeurd Milieueffectrapport (MER). Dat laat het departement Leefmilieu, Natuur en Energie weten. Bouwheer Ghelamco kan nu een bouwvergunning aanvragen bij de gemeente Grimbergen en een milieuvergunning bij de provincie Vlaams-Brabant.

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over het Programmadecreet 2017

Op 7 oktober 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 (Programmadecreet). De Vlaamse Woonraad kan de voorstellen inzake de vermindering van onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie en de belastingvermindering voor dakisolatie ondersteunen. De Raad formuleert enkel specifieke aandachtspunten.

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen

Op 15 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake werking en verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen. De Vlaamse Woonraad werd op 27 september 2016 verzocht advies uit te brengen over dit ontwerp van decreet.

Het ontwerp van decreet bundelt de middelen van het federale grootstedenbeleid, de stadsvernieuwingsprojecten en het plattelandsfonds. De Vlaamse Woonraad kan de voorgestelde bundeling onderschrijven, maar meent dat dit voornamelijk een vormelijk gegeven betreft. In het ontwerp van decreet wordt gekozen voor het aanhouden van de bestaande verhoudingen en relatieve verdeling van de middelen (als reden wordt de continuïteit aangehaald). De Raad meent evenwel dat een evaluatie van de werking en de gehanteerde parameters aangewezen is. 

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/themes/custom/wvl_theme/assets/img/icons/application-pdf.png Advies Vlaamse Woonraad over het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen (250.6 KB)

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

Op 8 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het traject voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. De Vlaamse Regering wil het vrijwilligersbeleid rond drie inhoudelijke assen opbouwen, met name wetgeving en statuut, informatie en ondersteuning en het  vermijden van overregulering.

De Vlaamse Woonraad erkent het belang van het vrijwilligerswerk. Het zorgt voor dynamiek, engagement en verbondenheid in het (sociaal) weefsel van de samenleving. Meerdere woonactoren, zoals sociale verhuurkantoren, huisvestingsmaatschappijen en huurdersorganisaties, werken met  vrijwilligers. Algemeen wordt vanuit het beleidsveld wonen beleidsmatig weinig tot geen aandacht geschonken aan het vrijwilligerswerk. Zo is er geen specifiek sectoraal vrijwilligersbeleid uitgewerkt. Mogelijk kan een globaal gecoördineerd vrijwilligersbeleid het tij doen keren, en kan dit een steentje bijdragen tot het stimuleren van het vrijwilligerswerk in het beleidsveld wonen.

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/themes/custom/wvl_theme/assets/img/icons/application-pdf.png Advies Vlaamse Woonraad over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid (29/09/2016) (240.33 KB)

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over de uitwerking van de krijtlijnen inzake sociale koopwoningen

Op 15 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot wonen. Het ontwerpbesluit is een verdere uitwerking van de krijtlijnen rond sociale koopwoningen, zoals die vastgelegd zijn in de conceptnota ‘Het nieuwe kader voor sociale koopwoningen’ en het decreet hierover. Het nieuwe kader stelt enerzijds de betaalbaarheid voor de sociale kopers en anderzijds de rentabiliteit van de sociale huisvestingsmaatschappijen voorop.

De Vlaamse Woonraad ondersteunt de beleidsintentie om de sociale koop te heroriënteren naar andere vormen van sociale eigendomsondersteuning. De Vlaamse Woonraad onderkent het belang van de eigen woning en de rol van gerichte ondersteuning binnen het Vlaamse woonbeleid. Tegelijk heeft de Raad steeds aangedrongen op een grondig, fundamenteel debat over de draagwijdte van eigendomsondersteuning binnen het Vlaamse woonbeleid, en vooral rond cruciale vragen zoals welke doelgroepen moeten worden ondersteund en welke instrumenten hiertoe het meest doeltreffend en efficiënt zijn. De Vlaamse Woonraad stelt vast dat het ontwerpbesluit vooral de afbouw van de (historische) subsidies aan de sociale koopsector en bijhorende overgangsmaatregelen regelt. De alternatieve vormen van eigendomsondersteuning worden in het ontwerpbesluit eerder beperkt uitgewerkt.

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/themes/custom/wvl_theme/assets/img/icons/application-pdf.png Advies Vlaamse Woonraad over de uitwerking van de krijtlijnen inzake sociale koopwoningen (254.46 KB)

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over de inburgering en taalkennisvereiste in de sociale huur

In het Vlaams Regeerakkoord 2014 – 2019 wordt -voor wat betreft de sociale huur- vooropgesteld de taalbereidheidsvoorwaarde te laten evolueren van een inspanningsverbintenis naar een geattesteerd of bewezen resultaat, en dit met respect voor de rechtspraak en het recht op wonen. Om dit te bewerkstelligen wordt een taalkennisvereiste ingevoerd. Deze taalkennisvereiste geldt als een huurdersverplichting. Het niet voldoen aan deze verplichting kan worden gesanctioneerd met een geldboete, maar leidt niet tot het verlies van toegang tot een sociale woning. De taalkennisvereiste functioneert bijgevolg niet als een inschrijvings- of toelatingsvoorwaarde (de bestaande taalbereidheidsvereiste wordt als inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde geschrapt). 

In het voorontwerp van decreet wordt voorgesteld het inschrijven en volgen van een inburgeringscursus niet langer als een voorwaarde te beschouwen om ingeschreven en toegelaten te worden tot een sociale huurwoning. De Vlaamse Woonraad kan deze beleidskeuze onderschrijven. De Raad heeft in het verleden meermaals gepleit voor een inschrijvings- en toewijzingsbeleid dat nauw aansluit op de woonnood van betrokken kandidaat huishoudens. Inburgering is een legitieme en waardevolle doelstelling op zich. De Raad meent echter dat het recht op wonen als grondwettelijk recht in principe niet moet worden ontwikkeld via vereisten uit een ander beleidsveld (en die mogelijk de toegang kunnen hypothekeren). Ook het bevorderen van de taalkennis is een legitieme beleidsdoelstelling. Het is echter de vraag hoe deze doelstelling in de sociale huur kan worden bewerkstelligd. Dit vergt volgens de Raad voorafgaande studie en debat, en een evaluatie van het huidige taalbeleid. De Raad heeft alvast bedenkingen bij het nastreven van de vooropgestelde doelstelling door de taalkennisvereiste als huurdersverplichting op te leggen. Een huurdersverplichting moet volgens de Raad in eerste instantie worden gekoppeld aan een verbintenis die rechtstreeks voortvloeit uit de huur zelf en de verplichting impliceert een zekere noodzakelijkheid (om de verbintenis na te leven).

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/themes/custom/wvl_theme/assets/img/icons/application-pdf.png Advies Vlaamse Woonraad over de inburgering en taalkennisvereiste in de sociale huur (257.39 KB)

Lees meer

Subsidiëring IGS-projecten lokaal woonbeleid – eerste principiële goedkeuring wijziging

Op 25 maart 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan het voorontwerp van besluit houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
U vindt de krachtlijnen en de tekst van het ontwerpbesluit terug in de rubriek lokaal woonbeleid op de website van Wonen Vlaanderen. Over dit ontwerpbesluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Woonraad en de Raad van State.

Lees meer

Sociale Huur – tweede principiële goedkeuring wijzigingen

Na de eerste principiële goedkeuring op 18 december 2015, hechtte de Vlaamse Regering, na het advies van de Vlaamse Woonraad van 28 januari 2016, op 25 maart 2016 opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt voor wat woonbeleid betreft en het kaderbesluit sociale huur.

Los van de inhoudelijke wijzigingen op basis van het advies van de Vlaamse Woonraad, werd een bijkomende wijziging aangebracht in artikel 40 van het Kaderbesluit Sociale Huur. Met de wijziging wordt de levensduur van de schattingen in het huidig representatief staal aan geschatte woningen van een sociale huisvestingsmaatschappij met twee jaar verlengd. Die verlenging is nodig omdat momenteel een oefening loopt in samenwerking met het Steunpunt Wonen en een aantal sociale huisvestingsmaatschappijen om op korte termijn een tool ter beschikking te kunnen stellen die het de sociale huisvestingsmaatschappijen zelf toelaat om de marktwaarde van hun te verhuren woning te bepalen op een objectieve en kosteloze manier. Zonder verlenging zouden alle schattingen die dateren van 2008 in 2017 moeten vervangen worden, hetgeen bij de invoering van de tool een nodeloze kost zal gebleken zijn.

U vindt de relevante teksten hieronder terug. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet en het wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 nota aan de Vlaamse regering bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van oa de Vlaamse wooncode (627.27 KB)

 nota aan de Vlaamse regering bij ontwerp van besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur (129.85 KB)

 toelichting bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van oa de Vlaamse Wooncode (396.66 KB)

 voorontwerp van decreet tot wijziging van onder andere de Vlaamse Wooncode (409.4 KB)

 Ontwerp van besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur (189.86 KB)

 bijlage bij ontwerp van besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur (204.62 KB)

Lees meer

Steunpunt Wonen: nieuwe publicaties, studienamiddag en internationale conferentie

Op de website van het Steunpunt Wonen staan twee nieuwe onderzoeksrapporten :

De afgelopen jaren is heel wat onderzoek verricht over de economische wetmatigheden die spelen op de woningmarkt. De onderzoekers van het Centrum Economische Studiën van de KU Leuven hebben de inzichten nu gebundeld in het boek ‘De economie van de woningmarkt’. Tijdens een studienamiddag op 17 mei lichten de onderzoekers de inhoud van het boek toe en verzamelen ze reacties. Voor meer informatie over de studiedag kan u terecht op de website van het Steunpunt Wonen.

Op 20 en 21 juni vindt in Brussel een internationale conferentie plaats over een ‘Cost-effective Housing Policy’. Meerdere onderzoekers van het Steunpunt zullen hier een bijdrage leveren. De eerste dag is gericht op een internationaal publiek, de tweede op een breder Vlaams publiek. Meer informatie over het voorafgaand onderzoeksproject vindt u alvast op de pagina’s Towards a cost-effective housing policy for Flanders and Europe.

Lees meer

CUR-Ontwerptool ‘Groen beton’ helpt bij terugdringen CO2-uitstoot

Milieuprofiel bepalen van betonmortel en betonproducten kan nu met nieuw online hulpmiddel

De web based CUR-Ontwerptool ‘Groen beton’ van SBRCURnet maakt het mogelijk om zelf via internet het milieuprofiel bij het ontwerpen van mengselsamenstellingen en de verwerking ervan tot betonmortel en betonproducten te bepalen. De ontwerptool kan daarmee bijdragen aan het terugdringen van de milieubelasting van beton. De cement- en betonsector heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het tot stand komen van deze ontwerptool.

Lees meer

Nieuwe regels bij de tweede visitatieronde van sociale huisvestingsmaatschappijen

De Vlaamse Regering wijzigde op 26 februari 2016 een aantal bepalingen in het Erkenningenbesluit van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM). Deze wijziging gebeurde met het oog op de tweede visitatieronde. Het agentschap Wonen-Vlaanderen werkt deze wijzigingen later dit jaar uit in een aangepast draaiboek prestatiebeoordeling. Het draaiboek is een ministerieel uitvoeringsbesluit van het erkenningenbesluit.

Lees meer

Voortgangstoets 2016 van start

Eind 2015 besliste de Vlaamse regering om het gewestelijk objectief voor sociale huurwoningen te verhogen naar 50.000 eenheden en de streefdatum te verleggen naar 31 december 2025. De objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels worden geschrapt en vervangen door een objectief op het vlak van sociale eigendomsverwerving. Het bindend sociaal objectief van een gemeente omvat enkel nog een deelobjectief huur.

Lees meer

Renovatiepremie: aanvragen kan vanaf 1 december 2015

Vanaf 1 december 2015 kunt u terug de Vlaamse Renovatiepremie aanvragen. Meer informatie, voorwaarden en aanvraagformulieren vindt u op hier.

Er is een overgangsmaatregel voor wie voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst.  Lees hier de informatie over het oude stelsel.

Twijfelt u onder welke regeling u de premie best aanvraagt? Op de pagina over de nieuwe renovatiepremie vindt u een korte vragenlijst en vergelijking van beide stelsels.

Lees meer

Advies “Aanbodbeleid op de private huurmarkt. Bevraging van actoren en voorstellen van de Vlaamse Woonraad”

De private huurmarkt vervult een belangrijke rol op de Vlaamse woningmarkt. Ze biedt eerst en vooral huisvesting aan 550.000 alleenstaanden en gezinnen. De redenen waarom deze huishoudens opteren voor een private huurwoning zijn sterk verschillend. Het kan gaan om een bewuste, positieve keuze voor de private huurmarkt omdat deze het best is afgestemd op de levens- en gezinssituatie van de huurders. Privaat huren kan ook een (al dan niet tijdelijk) woonstatuut zijn voor wie niet kan of wenst te beschikken over een eigendoms- of sociale huurwoning. Daarnaast biedt de private huurmarkt investeringsmogelijkheden aan private en professionele verhuurders en investeerders die een relatief veilige belegging met een behoorlijk rendement voor ogen hebben. Zowel huurders als (potentiële) verhuurders hebben dus belang bij een goed functionerende private huurmarkt.

In dit initiatiefadvies spitst de vlaamse woonraad zich toe op de vraag op welke manier(en) we kunnen komen tot een versterking van het aanbod op de private huurmarkt. Hiermee doelen we zowel op het behoud en verbetering van het bestaande aanbod als een daadwerkelijke uitbreiding van het huurwoningbestand. In het eerste deel van het advies schetsen we een beeld van de private huurmarkt in Vlaanderen. De klemtoon ligt hierbij vooral op het profiel en de investeringsbereidheid van verhuurders (aanbodzijde).  Vervolgens gaan we na welke maatregelen noodzakelijk zijn om een versterkt aanbod op de private huurmarkt te realiseren. We leggen hiervoor ons oor te luister bij diverse stakeholders (verhuurders, investeerders, bouwbedrijven,…). Tot slot formuleert de Raad een aantal beschouwingen en beleidsaanbevelingen.

Lees meer in dit document: Aanbodbeleid op de private huurmarkt. Bevraging van actoren en voorstellen van de Vlaamse Woonraad (PDF 600.03 KB)

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over de prestatiebeoordeling van sociale huisvestingsmaatschappijen

Op 4 december 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerpbesluit inzake vaststelling van de procedure voor beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen

De Vlaamse Woonraad heeft zich in het verleden meermaals positief uitgesproken over de visitatie als middel om de werking van de sociale huisvestingsmaatschappijen te verbeteren. De visitaties brengen zelfreflectie met zich mee en houden de sector alert. De Raad meent dat de aanpak heeft geleid tot meer dynamiek en een meer performante sociale huisvestingssector.

Het voorliggende ontwerp van besluit is tot stand gekomen na evaluatie van de beoordelingstool en in ruim overleg met betrokken sector en actoren. Dit proces heeft geleid tot ruim gedragen resultaten en voorgestelde wijzigingen. De Vlaamse Woonraad kan deze werkwijze ten volle onderschrijven. De krachtlijnen die worden voorgesteld bieden volgens de Vlaamse Woonraad voldoende kapstokken voor optimalisatie, vernieuwing en vereenvoudiging.

Lees meer in dit document: Advies Vlaamse Woonraad over de prestatiebeoordeling van sociale huisvestingsmaatschappijen (PDF 112.6 KB)

Lees meer