Algemene voorwaarden

SC Corporate Group bv vraagt geen enkel voorschot op haar bestellingen. Alle betalingen dienen 100 % bij ontvangst van bewijsexemplaar plaats te vinden. Achterstallige betalingen zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten bate van SC Corporate Group bv een interest van 1 % per maand vanaf de vervaldag opbrengen. Daarenboven zullen alle onbetaalde vervallen bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden tot een forfetair bedrag gelijk aan 10 % op de verschuldigde sommen met een minimum van € 100.

Op elke bestelling via orderbevestiging of via mail worden annulaties niet aanvaard.

SC Corporate Group bv is gerechtigd zelf de tekst te bepalen indien de adverteerder niet de door hem gewenste tekst heeft doen toekomen, onder handhaving van haar rechten op volledige betaling van de overeengekomen plaatsingsprijs.

Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na factuurdatum aangetekend bij SC Corporate Group bv toe te komen. Na verloop van deze termijn aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid meer ter zake.

SC Corporate Group bv behoudt zich het recht voor tot niet-uitvoering over te gaan, waardoor dit contract vervalt. Van dergelijke beslissing zal de adverteerder schriftelijk in kennis gesteld worden.

Bij geschillen van gerechtelijke aard omtrent deze overeenkomst is enkel het vredegerecht van Beringen bevoegd, of indien de waarde van de vordering € 1860 overstijgt, de rechtbanken van eerste aanleg of rechtbank van koophandel te Leuven.