Alle artikels in: Huren en verhuren

Sociale Huur – tweede principiële goedkeuring wijzigingen

Na de eerste principiële goedkeuring op 18 december 2015, hechtte de Vlaamse Regering, na het advies van de Vlaamse Woonraad van 28 januari 2016, op 25 maart 2016 opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt voor wat woonbeleid betreft en het kaderbesluit sociale huur.

Los van de inhoudelijke wijzigingen op basis van het advies van de Vlaamse Woonraad, werd een bijkomende wijziging aangebracht in artikel 40 van het Kaderbesluit Sociale Huur. Met de wijziging wordt de levensduur van de schattingen in het huidig representatief staal aan geschatte woningen van een sociale huisvestingsmaatschappij met twee jaar verlengd. Die verlenging is nodig omdat momenteel een oefening loopt in samenwerking met het Steunpunt Wonen en een aantal sociale huisvestingsmaatschappijen om op korte termijn een tool ter beschikking te kunnen stellen die het de sociale huisvestingsmaatschappijen zelf toelaat om de marktwaarde van hun te verhuren woning te bepalen op een objectieve en kosteloze manier. Zonder verlenging zouden alle schattingen die dateren van 2008 in 2017 moeten vervangen worden, hetgeen bij de invoering van de tool een nodeloze kost zal gebleken zijn.

U vindt de relevante teksten hieronder terug. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet en het wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 nota aan de Vlaamse regering bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van oa de Vlaamse wooncode (627.27 KB)

 nota aan de Vlaamse regering bij ontwerp van besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur (129.85 KB)

 toelichting bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van oa de Vlaamse Wooncode (396.66 KB)

 voorontwerp van decreet tot wijziging van onder andere de Vlaamse Wooncode (409.4 KB)

 Ontwerp van besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur (189.86 KB)

 bijlage bij ontwerp van besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur (204.62 KB)

Lees meer

Advies “Aanbodbeleid op de private huurmarkt. Bevraging van actoren en voorstellen van de Vlaamse Woonraad”

De private huurmarkt vervult een belangrijke rol op de Vlaamse woningmarkt. Ze biedt eerst en vooral huisvesting aan 550.000 alleenstaanden en gezinnen. De redenen waarom deze huishoudens opteren voor een private huurwoning zijn sterk verschillend. Het kan gaan om een bewuste, positieve keuze voor de private huurmarkt omdat deze het best is afgestemd op de levens- en gezinssituatie van de huurders. Privaat huren kan ook een (al dan niet tijdelijk) woonstatuut zijn voor wie niet kan of wenst te beschikken over een eigendoms- of sociale huurwoning. Daarnaast biedt de private huurmarkt investeringsmogelijkheden aan private en professionele verhuurders en investeerders die een relatief veilige belegging met een behoorlijk rendement voor ogen hebben. Zowel huurders als (potentiële) verhuurders hebben dus belang bij een goed functionerende private huurmarkt.

In dit initiatiefadvies spitst de vlaamse woonraad zich toe op de vraag op welke manier(en) we kunnen komen tot een versterking van het aanbod op de private huurmarkt. Hiermee doelen we zowel op het behoud en verbetering van het bestaande aanbod als een daadwerkelijke uitbreiding van het huurwoningbestand. In het eerste deel van het advies schetsen we een beeld van de private huurmarkt in Vlaanderen. De klemtoon ligt hierbij vooral op het profiel en de investeringsbereidheid van verhuurders (aanbodzijde).  Vervolgens gaan we na welke maatregelen noodzakelijk zijn om een versterkt aanbod op de private huurmarkt te realiseren. We leggen hiervoor ons oor te luister bij diverse stakeholders (verhuurders, investeerders, bouwbedrijven,…). Tot slot formuleert de Raad een aantal beschouwingen en beleidsaanbevelingen.

Lees meer in dit document: Aanbodbeleid op de private huurmarkt. Bevraging van actoren en voorstellen van de Vlaamse Woonraad (PDF 600.03 KB)

Lees meer