Alle artikels in: Hypothecaire lening

Hypothecaire lening

Een woonkrediet wordt gewaarborgd door een hypotheek. Het bedrag van deze hypotheekbestaat uit 2 bestanddelen: de hoofdsom en de bijhorigheden. De hoofdsom is meestal het bedrag van de lening. De bijhorigheden vormen een extra waarborg voor de kredietinstelling. Ze bedragen meestal 10%. Bij Onesto zijn ze beperkt tot 5%.
Op het bedrag van de bijhorigheden moet men geen intresten betalen. Ze zijn geen onderdeel van de lening. Ze dienen alleen als extra veiligheid voor de kredietinstelling tegenover eventuele andere schuldeisers.
De registratierechten (1%) die in de aktekosten zitten worden wel berekend op het hypotheekbedrag inclusief de aanhorigheden.

Gewestwaarborg

Onesto woonkredieten worden gewaarborgd door de Vlaamse overheid. Indien het, ingeval van zware achterstallen, ooit zou komen tot een openbare verkoop, dan bestaat de kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lening volledig terug te betalen. In dat geval wordt de kredietmaatschappij door de Vlaamse overheid vergoed voor (een deel van) het verlies dat zou geleden worden.
Omdat de kredietmaatschappij hiervoor verzekerd wordt door de overheid, zal ze het risico ook niet moeten doorrekenen. Daardoor krijgt iedereen dezelfde voordelige rentevoet op een Onesto-woonkrediet.

Hypotheek

De hypotheek is de voornaamste waarborg voor de kredietmaatschappij. Ze verzekert dat wie leent ook de schuld terugbetaalt. De schuldeiser wordt op 2 manieren beschermd. Bij een verkoop van de woning moet de opbrengst eerst gebruikt worden om de schulden van de hypotheeklening terug te betalen. Bovendien kan een hypothecaire schuldeiser in uitzonderlijke gevallen ook zelf de verkoopsprocedure opstarten.

Hypotheek voor alle sommen

Een gewone hypotheek wordt genomen om één lening te waarborgen. Bij een hypotheek “voor alle sommen” kunnen ook latere leningen onder dezelfde waarborg vallen. Dit biedt het grote voordeel dat voor een latere lening niet noodzakelijk opnieuw een notariële akte (en bijhorende kosten) nodig zijn.
Omwille van dit kostenvoordeel worden Onesto woonkredieten steeds gedekt door een hypotheek “voor alle sommen”.

Hypothecaire kredietopening

Een kredietopening kan best begrepen worden als een lening waarvan niet noodzakelijk het volledige bedrag dadelijk wordt vastgelegd. Men kan, tot de limiet van de kredietopening, steeds nieuwe leningen aangaan. Ook dit kan resulteren in belangrijke kostenbesparingen. In de praktijk is deze techniek gelijkaardig als de hypotheek “voor alle sommen”.

Mensualiteit

De vaste maandelijkse som die moet betaald worden op het krediet. In de mensualiteit zit de intrest die men betaalt voor de lening. Bovendien omvat ze ook een deel van de schuld die maand per maand wordt terugbetaald. Op die manier zakt de uitstaande schuld elke maand een beetje. Omdat hierdoor de te betalen intrest elke maand weer wat lager ligt, kan men steeds sneller de openstaande schuld aflossen. Op het einde van een lening, wanneer er nog erg weinig schuld is, bestaat de mensualiteit bijna volledig uit kapitaal om de schuld versneld af te bouwen.

Opschortende voorwaarde

Wie een woning koopt, kan in de voorlopige koopovereenkomst een opschortende voorwaarde laten opnemen. Men koopt dan alleen als deze voorwaarde vervuld is. Heel dikwijls wordt het verkrijgen van een lening als voorwaarde opgenomen. Als er daarbij problemen zouden ontstaan, dan heeft de koop nooit plaatsgevonden en zijn er ook geen kosten te betalen.
Ons advies: laat je altijd bijstaan door de notaris voor het opstellen van een koopovereenkomst.

Prospectus

Elke kredietverstrekker die een hypothecair woonkrediet verstrekt is verplicht alle voorwaarden daarvan vast te leggen in een prospectus. Deze prospectus kan gratis opgevraagd worden. De bedoeling is om “de kleine lettertjes” van het krediet op een begrijpelijke manier toe te lichten. Aanbevolen lectuur dus voor je met een kredietverstrekker in zee gaat. De prospectus van Onesto Kredietmaatschappij vind je hier.

Referte-index

De wet op het hypothecaire krediet heeft nauwkeurig bepaald hoe renteherzieningen berekend moeten worden, bij een krediet met variabele rentevoeten. De basis daarvoor is de evolutie van de marktrentevoet sinds het afsluiten van de lening. Concreet wordt bij het aangaan van de lening met een officiële index aangegeven hoe hoog de marktrente op dat moment is. Bij de herziening wordt de index die dan geldt vergeleken met de oorspronkelijke referte-index. In dezelfde mate dat deze indexen van elkaar verschillen, zal ook de nieuwe rentevoet verschillen van de oude rentevoet van het krediet.

RenteRemmer

De RenteRemmer is een speciale bescherming die enkel aangeboden wordt door Onesto. Bij een variabele rentevoet wordt de rente herzien na een bepaalde, vooraf vastgelegde periode. Op dat moment wordt berekend hoeveel de marktrente veranderd is sinds de start van het krediet. In principe wordt de rentevoet van het krediet evenveel aangepast.

De RenteRemmer zorgt er echter voor dat bij een stijging, de verhoging van de rente van het krediet 0,50% gunstiger uitvalt. Als de rente bv. 1,25% zou stijgen, dan wordt er maar 0,75% doorgerekend op het krediet. Een stijging van bv. 0,40% wordt helemaal ongedaan gemaakt zodat de rentevoet van het krediet gewoon behouden blijft op het oorspronkelijke niveau. Daalt de rente, dan wordt de daling wel gewoon volledig doorgerekend.

Registratierechten

Dit zijn belastingen die de Vlaamse overheid int. Bij een aankoopakte en een leningsakte moeten ze betaald worden aan de notaris, die ze doorstort. Wie een woning of bouwgrond koopt en daarvoor een woonkrediet afsluit moet ermee rekening houden dat er 2 notariële aktes nodig zijn. Op beide aktes moeten registratierechten betaald worden.
Onesto woonkredieten hebben ook wat betreft de kosten bij de aankoop een streepje voor, dankzij de erkenning door de Vlaamse overheid. Wie een aankoop van een woning met “klein beschrijf” voor minstens de helft financiert met een Onesto woonkrediet, geniet een forfaitair voordeel van 250 euro (+ BTW) op het honorarium van de notaris.

Reserveringsvergoeding

Bij een woonkrediet voor het bouwen of verbouwen van een woning wordt het bedrag van de lening niet dadelijk vrijgegeven. De kredietverstrekker zal het geld voorlopig bijhouden en betaalt het geleidelijk aan uit om de facturen mee te betalen. Dat is normaal. Anders loopt de kredietmaatschappij het risico dat men met het geld andere zaken doet en er helemaal geen huis komt dat als waarborg dient. Het is ook logisch dat men geen intrest betaalt op het geld dat nog niet werd opgenomen. Dat voordeel wordt maandelijks afgerekend en zorgt ervoor dat men bij de start per maand minder betaalt. Maar de meeste banken rekenen toch een speciale vergoeding aan om het geld voor beschikbaar te houden. Deze reserveringsvergoeding kan soms oplopen tot 1%.
Bij Onesto wordt er geen reserveringsvergoeding aangerekend en heb je dus kosteloos de mogelijkheid om gedurende 2 jaar het geld op te nemen.

Wederbeleggingsvergoeding

Bij het vervroegd terugbetalen van (een deel van) de lening, kan de kredietverstrekker een bijkomende kost aanrekenen. Omdat de wet op het hypothecair krediet bepaalt dat die kost niet hoger mag zijn dan 3 maanden intrest, is dat ook de wederbeleggingsvergoeding die de meeste instellingen aanrekenen. Betaal je bijvoorbeeld 25.000 euro vervroegd terug op een lening met een rentevoet van 4% per jaar, dan kost dit 250 euro (25.000 x 4% x 3/12).
Bij Onesto kan je elk jaar een bepaald bedrag vervroegd terugbetalen zonder dat deze kost aangerekend wordt. Hierdoor kan je tussendoor beperkte extra terugbetalingen doen om zo de looptijd van de lening in te korten.

Lees meer

Hypothecaire lening

Lening in vele vormen

Wie een woonkrediet wil afsluiten, moet kiezen uit verschillende soorten hypothecaire leningen. Niet alleen de rentevoet en de looptijd spelen een rol, maar ook de manier van terugbetalen. Als je geld leent dien je niet alleen intresten te betalen maar ook het geleende kapitaal.
Uiteindelijk zijn alle hypothecaire leningen grotendeels terug te brengen tot een 3-tal basisvormen.

Een lening met vaste mensualiteiten

Je betaalt maandelijks een vast bedrag (intresten + gedeelte kapitaal) gedurende de volledige looptijd (meestal 20 jaar) van de lening. Deze formule is één van de populairste.

Een lening met vaste kapitaaldelging

Je betaalt maandelijks een overeengekomen vast gedeelte van het kapitaal, plus een rente op het nog resterend kapitaal. Bij deze formule betaal je in het begin veel meer dan op het einde. Een lening met vaste kapitaalaflossingen is in totaliteit wel de goedkopere.

Een lening met terugbetaling van het kapitaal op eindvervaldag

Je betaalt gedurende de looptijd van de lening enkel intresten, geen kapitaal. Op het einde van de lening (eindvervaldag) dien je het gehele (geleende) kapitaal terug te betalen. Meestal wordt deze lening gekoppeld aan een levensverzekering waarvan de opbrengst gebruikt wordt om de lening op eindvervaldag terug te betalen.

Lees meer