Alle artikels in: Overheid

Gent start zoektocht naar stadsbouwmeester

De stad Gent wil vanaf 1 oktober een onafhankelijk stadsbouwmeester die de ruimtelijke kwaliteit in de stad moet verbeteren. Een gemeenteraadscommissie keurde donderdagavond de opdrachtomschrijving goed en besliste om een vacature uit te schrijven.

Lees meer

Gent zet in op “levensloopbestendige” woningen

In Gent hebben vijf sociale huisvestingsmaatschappijen samen met de Stad Gent woensdag een GOLLD-charter ondertekend, wat staat voor ‘Gentse Ontwerpen LevensLoopbestendig Design’. De huisvestingsmaatschappijen engageren zich “om van bij het ontwerp te voorzien dat nieuwe sociale woningen eenvoudig en goedkoop aan te passen zijn, zodat ze kunnen voldoen aan de wijzigende behoeften van de bewoners gedurende hun hele levensloop en ongeacht eventuele beperkingen”, zegt het Gentse stadsbestuur. Levenslang wonen is een onderwerp dat reeds werd belicht in “Creatief met ruimte, op het ritme van het leven”, het thema van de voorbije editie van Mijn Huis Mijn Architect.

Lees meer

Wat verandert er in 2017? Hervorming van de bouwpremies en strengere energie-eisen voor niet-residentiële gebouwen

Elk nieuw jaar brengt traditiegetrouw ook een aantal veranderingen in de regelgeving met zich mee. Zo zullen in 2017 diverse individuele premies geleidelijk aan worden afgebouwd en plaatsmaken voor een zogeheten totaalrenovatiebonus. Nieuwe niet-residentiële gebouwen zullen vanaf dit jaar moeten beantwoorden aan strenge energienormen. En vanaf 1 januari wordt een aannemer ook verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden de stofemissies zo laag mogelijk te houden.

Lees meer

Uplace heeft nieuwe stedenbouwkundige vergunning en start in 2017 met de bouw

Shoppingcenter Uplace heeft een nieuwe stedenbouwkundige vergunning gekregen en start in 2017 met de bouwwerken in Machelen. Uplace hoopt in 2019 de deuren te openen voor het grote publiek. Dat meldt het bedrijf vrijdagavond. “We kunnen ons nu, na het elfde openbaar onderzoek, eindelijk focussen op het bouwen van ons belevingscentrum”, aldus Jan Van Lancker, CEO van Uplace.

Lees meer

Kwart minder bouwmisdrijven

De Inspectie RWO legde in 2015 in Vlaanderen 602 pv’s op voor bouwmisdrijven. Dat is een kwart minder dan de 872 twee jaar voordien. Het aantal bouwmisdrijven dat geregistreerd wordt in de gemeentelijke vergunningenregisters, evolueerde van 2.768 in 2013 tot 2.865 in 2014 om in 2015 te dalen tot 2.700. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Wilfried Vandaele (N-VA).

Lees meer

Stadsbewoners willen verbod op nieuwe verkavelingen in open gebieden

Stadsbewoners zijn voorstander van een betonstop om de overgebleven openbare ruimte te beschermen en vinden dat nieuwe verkavelingen in open gebieden zouden moeten worden verboden. Dat blijkt uit een bevraging van 1.000 bewoners van 13 Vlaamse centrumsteden door onderzoeksbureau iVox, in opdracht van projectontwikkelaar Cores Development.

Lees meer

Ontwerpbureau Omgeving wint prestigieuze landschapsarchitectuurwedstrijd in Vietnam

Het Antwerps ontwerpbureau Omgeving, partner van B-DNA (Belgian Design Nature Architecture), heeft in ex aequo met een ander ontwerpbureau de prestigieuze internationale ontwerpwedstrijd voor de Han rivier in de Vietnamese stad Da Nang gewonnen. Vanuit drie ontwerpstrategieën is een ruimtelijke visie voor de rivierdelta ontwikkeld op schaal van de stadsregio. Hier werd ingezet op het behoud en de versterking van het natuurlijk riviersysteem, de uitbouw van een watergebonden regionaal openbaar vervoerssysteem en een context gebonden, gevarieerde stadsontwikkeling.

Lees meer

Website ‘Klimaat en Ruimte’ – Ruimte Vlaanderen

Hoe kunt u uw stad of gemeente klimaatbestendig inrichten? Met de website klimaatenruimte.be reikt Ruimte Vlaanderen u ruimtelijke strategieën en concrete klimaatbestendige ruimtelijke inrichtingsprincipes aan waarmee u zelf aan de slag kunt, om een antwoord te bieden op drie effecten van de klimaatverandering. Om u een beter zicht te geven op de mogelijkheden, biedt Ruimte Vlaanderen concrete maatregelen en structurele bouwstenen aan, beide geïllustreerd met inspirerende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

Lees meer

Nieuwe gids duurzame gebouwen – leefmilieu Brussel

De Gids Duurzame Gebouwen werd samengesteld door Leefmilieu Brussel met de hulp van gespecialiseerde studiebureaus. Hij is bedoeld als concreet hulpmiddel voor professionals die milieuvriendelijke gebouwen willen ontwerpen of renoveren, maar tegelijk het comfort en de gezondheid van de gebruikers, evenals de economische haalbaarheid van het project willen verzekeren.

Lees meer

Bourgeois: “Geen betonstop, wel anders en elders bouwen”

De Vlaamse regering maakt met de goedkeuring van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen een einde aan de ‘verrommeling’ van onze regio. Van de 72.000 hectare die nu nog zijn bestemd als uitbreidingsgebied voor woningen en industrie worden er de komende jaren maar 24.000 meer aangesneden, dit is te vergelijken met 48.000 voetbalvelden.

Lees meer

Team Vlaams Bouwmeester juicht goedkeuring Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen toe

Het Team Vlaams Bouwmeester feliciteert de Vlaamse Regering met de goedkeuring van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), een beleidsverklaring die de strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling in de komende decennia. Met het BRV – de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – wil de Vlaamse overheid via doordacht en zuinig ruimtegebruik ruimte creëren voor kwalitatief wonen en ondernemen, en tegelijkertijd de waardevolle open ruimte maximaal vrijwaren.

Lees meer

Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goedgekeurd

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is een beleidsverklaring van de Vlaamse Regering die de strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia. Deze beleidsverklaring is de basis voor operationele maatregelen zoals het opmaken en bijsturen van regelgeving, instrumentarium, beleidskaders of ontwikkelingsprogramma’s.

Het Vlaams ruimtelijk beleid trekt een ambitieus veranderingstraject op gang om het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen. Het doel is het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn.

De ontwikkeling van nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen zal dus meer en meer moeten gebeuren op goed gelegen locaties in onze steden en dorpen. In de meeste gevallen kan dat met beperkte ingrepen zoals het opsplitsen van grote woningen of kavels. Op een beperkt aantal plaatsen kan dat betekenen dat er voor hoog bouw gekozen wordt om een sterke verdichting te realiseren.

Download hier het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Lees meer

“Wie naar de stad verhuist, moet beloond worden”

Verlaag het kadastraal inkomen van woningen in de stad en laat mensen in verafgelegen plaatsen meer betalen voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Dat zijn twee voorstellen van de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck in het kader van de betonstop, waarover de Vlaamse regering woensdagavond een akkoord bereikte. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Lees meer

Betonstop tegen 2040

De Vlaamse regering heeft woensdagavond een akkoord bereikt over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, of de ‘betonstop’. De details worden donderdagochtend toegelicht op de Vlaamse Klimaattop in Gent.

Over de grote lijnen van het plan waren de drie Vlaamse regeringspartijen het woensdagochtend al eens. Zo mag er vanaf 2040 geen bijkomende ruimte meer worden bebouwd en wordt de inname vanaf 2025 al beperkt tot drie hectare per dag. Voor wie zijn bouwgrond plots anders ingekleurd ziet komt er een oplossing, onder meer in de vorm van een ruilsysteem.

Lees meer

Site Parking C wordt niet voor symbolische euro verkocht

De Stad Brussel weerlegt de berichten dat de site van Parking C voor een symbolische euro werd verkocht aan ontwikkelaar Ghelamco. De overeenkomst die gesloten werd met Ghelamco is een tijdelijke erfpachtovereenkomst die de site voor een duur van 99 jaar en voor één euro per jaar ter beschikking stelt. Na afloop van die termijn komen het terrein en de gebouwen toe aan de Stad Brussel, stelde de stad in een persbericht.

Lees meer

Erratum handboek ‘Woningkwaliteitsbewaking in uw gemeente’

Afgelopen maand had de afdeling woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen het genoegen om op haar provinciale infomomenten het nieuwe handboek ‘Woningkwaliteitsbewaking in uw gemeente’ voor te stellen. Elke gemeente en elk project intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid kreeg bij deze gelegenheid ook meteen een exemplaar van het handboek mee naar huis.

Helaas hebben we achteraf vastgesteld dat er toch een foutje geslopen is in het handboek.

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over de beleidsbrief wonen 2016 – 2017

De beleidsbrief wonen bevat meerdere intenties en voorstellen die waardevol zijn.  De Vlaamse Woonraad kijkt met belangstelling uit naar de verdere invulling van vooropgesteld beleid, onder meer wat betreft de initiatieven op de private en sociale huurmarkt en de versterking van het lokale woonbeleid.

Lees meer

80 miljoen euro voor isolatie sociale woningen

De Vlaamse regering trekt 80 miljoen euro uit om de sociale woningen beter te isoleren. Het gaat om geld uit het Klimaatfonds. Tegen 2020 zouden alle sociale woningen moeten voldoen aan de hedendaagse energetische normen.

Lees meer

Strenge regels archeologie vertragen bouwprojecten

De nieuwe regels rond archeologische onderzoeken zijn zo streng dat ze voor maandenlange vertragingen zorgen bij bouwprojecten. Amper één op de vijf dossiers wordt in eerste aanleg goedgekeurd, schrijft Het Belang van Limburg.

Lees meer

Kandidaten gezocht voor Vlaams Bouwmeester expertengroep

De conceptnota voor een vernieuwd bouwmeesterschap die op 19 juni 2015 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, voorziet naast de aanstelling van een Bouwmeester ook in de vorming van een expertengroep die het bouwmeesterschap zal inspireren en ondersteunen.

Lees meer

Omgevingsvergunning van start op 23 februari 2017

Vanaf 23 februari 2017 gaat de omgevingsvergunning van start. Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig. Een omgevingsdossier indienen zal vanaf 23 februari 2017 ook kunnen via een digitaal loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over het Programmadecreet 2017

Op 7 oktober 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 (Programmadecreet). De Vlaamse Woonraad kan de voorstellen inzake de vermindering van onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie en de belastingvermindering voor dakisolatie ondersteunen. De Raad formuleert enkel specifieke aandachtspunten.

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen

Op 15 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake werking en verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen. De Vlaamse Woonraad werd op 27 september 2016 verzocht advies uit te brengen over dit ontwerp van decreet.

Het ontwerp van decreet bundelt de middelen van het federale grootstedenbeleid, de stadsvernieuwingsprojecten en het plattelandsfonds. De Vlaamse Woonraad kan de voorgestelde bundeling onderschrijven, maar meent dat dit voornamelijk een vormelijk gegeven betreft. In het ontwerp van decreet wordt gekozen voor het aanhouden van de bestaande verhoudingen en relatieve verdeling van de middelen (als reden wordt de continuïteit aangehaald). De Raad meent evenwel dat een evaluatie van de werking en de gehanteerde parameters aangewezen is. 

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/themes/custom/wvl_theme/assets/img/icons/application-pdf.png Advies Vlaamse Woonraad over het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen (250.6 KB)

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

Op 8 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het traject voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. De Vlaamse Regering wil het vrijwilligersbeleid rond drie inhoudelijke assen opbouwen, met name wetgeving en statuut, informatie en ondersteuning en het  vermijden van overregulering.

De Vlaamse Woonraad erkent het belang van het vrijwilligerswerk. Het zorgt voor dynamiek, engagement en verbondenheid in het (sociaal) weefsel van de samenleving. Meerdere woonactoren, zoals sociale verhuurkantoren, huisvestingsmaatschappijen en huurdersorganisaties, werken met  vrijwilligers. Algemeen wordt vanuit het beleidsveld wonen beleidsmatig weinig tot geen aandacht geschonken aan het vrijwilligerswerk. Zo is er geen specifiek sectoraal vrijwilligersbeleid uitgewerkt. Mogelijk kan een globaal gecoördineerd vrijwilligersbeleid het tij doen keren, en kan dit een steentje bijdragen tot het stimuleren van het vrijwilligerswerk in het beleidsveld wonen.

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/themes/custom/wvl_theme/assets/img/icons/application-pdf.png Advies Vlaamse Woonraad over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid (29/09/2016) (240.33 KB)

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over de uitwerking van de krijtlijnen inzake sociale koopwoningen

Op 15 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot wonen. Het ontwerpbesluit is een verdere uitwerking van de krijtlijnen rond sociale koopwoningen, zoals die vastgelegd zijn in de conceptnota ‘Het nieuwe kader voor sociale koopwoningen’ en het decreet hierover. Het nieuwe kader stelt enerzijds de betaalbaarheid voor de sociale kopers en anderzijds de rentabiliteit van de sociale huisvestingsmaatschappijen voorop.

De Vlaamse Woonraad ondersteunt de beleidsintentie om de sociale koop te heroriënteren naar andere vormen van sociale eigendomsondersteuning. De Vlaamse Woonraad onderkent het belang van de eigen woning en de rol van gerichte ondersteuning binnen het Vlaamse woonbeleid. Tegelijk heeft de Raad steeds aangedrongen op een grondig, fundamenteel debat over de draagwijdte van eigendomsondersteuning binnen het Vlaamse woonbeleid, en vooral rond cruciale vragen zoals welke doelgroepen moeten worden ondersteund en welke instrumenten hiertoe het meest doeltreffend en efficiënt zijn. De Vlaamse Woonraad stelt vast dat het ontwerpbesluit vooral de afbouw van de (historische) subsidies aan de sociale koopsector en bijhorende overgangsmaatregelen regelt. De alternatieve vormen van eigendomsondersteuning worden in het ontwerpbesluit eerder beperkt uitgewerkt.

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/themes/custom/wvl_theme/assets/img/icons/application-pdf.png Advies Vlaamse Woonraad over de uitwerking van de krijtlijnen inzake sociale koopwoningen (254.46 KB)

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over de inburgering en taalkennisvereiste in de sociale huur

In het Vlaams Regeerakkoord 2014 – 2019 wordt -voor wat betreft de sociale huur- vooropgesteld de taalbereidheidsvoorwaarde te laten evolueren van een inspanningsverbintenis naar een geattesteerd of bewezen resultaat, en dit met respect voor de rechtspraak en het recht op wonen. Om dit te bewerkstelligen wordt een taalkennisvereiste ingevoerd. Deze taalkennisvereiste geldt als een huurdersverplichting. Het niet voldoen aan deze verplichting kan worden gesanctioneerd met een geldboete, maar leidt niet tot het verlies van toegang tot een sociale woning. De taalkennisvereiste functioneert bijgevolg niet als een inschrijvings- of toelatingsvoorwaarde (de bestaande taalbereidheidsvereiste wordt als inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde geschrapt). 

In het voorontwerp van decreet wordt voorgesteld het inschrijven en volgen van een inburgeringscursus niet langer als een voorwaarde te beschouwen om ingeschreven en toegelaten te worden tot een sociale huurwoning. De Vlaamse Woonraad kan deze beleidskeuze onderschrijven. De Raad heeft in het verleden meermaals gepleit voor een inschrijvings- en toewijzingsbeleid dat nauw aansluit op de woonnood van betrokken kandidaat huishoudens. Inburgering is een legitieme en waardevolle doelstelling op zich. De Raad meent echter dat het recht op wonen als grondwettelijk recht in principe niet moet worden ontwikkeld via vereisten uit een ander beleidsveld (en die mogelijk de toegang kunnen hypothekeren). Ook het bevorderen van de taalkennis is een legitieme beleidsdoelstelling. Het is echter de vraag hoe deze doelstelling in de sociale huur kan worden bewerkstelligd. Dit vergt volgens de Raad voorafgaande studie en debat, en een evaluatie van het huidige taalbeleid. De Raad heeft alvast bedenkingen bij het nastreven van de vooropgestelde doelstelling door de taalkennisvereiste als huurdersverplichting op te leggen. Een huurdersverplichting moet volgens de Raad in eerste instantie worden gekoppeld aan een verbintenis die rechtstreeks voortvloeit uit de huur zelf en de verplichting impliceert een zekere noodzakelijkheid (om de verbintenis na te leven).

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/themes/custom/wvl_theme/assets/img/icons/application-pdf.png Advies Vlaamse Woonraad over de inburgering en taalkennisvereiste in de sociale huur (257.39 KB)

Lees meer

Nieuwe regels bij de tweede visitatieronde van sociale huisvestingsmaatschappijen

De Vlaamse Regering wijzigde op 26 februari 2016 een aantal bepalingen in het Erkenningenbesluit van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM). Deze wijziging gebeurde met het oog op de tweede visitatieronde. Het agentschap Wonen-Vlaanderen werkt deze wijzigingen later dit jaar uit in een aangepast draaiboek prestatiebeoordeling. Het draaiboek is een ministerieel uitvoeringsbesluit van het erkenningenbesluit.

Lees meer