Alle artikels in: Sociale huisvesting

80 miljoen euro voor isolatie sociale woningen

De Vlaamse regering trekt 80 miljoen euro uit om de sociale woningen beter te isoleren. Het gaat om geld uit het Klimaatfonds. Tegen 2020 zouden alle sociale woningen moeten voldoen aan de hedendaagse energetische normen.

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over de uitwerking van de krijtlijnen inzake sociale koopwoningen

Op 15 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot wonen. Het ontwerpbesluit is een verdere uitwerking van de krijtlijnen rond sociale koopwoningen, zoals die vastgelegd zijn in de conceptnota ‘Het nieuwe kader voor sociale koopwoningen’ en het decreet hierover. Het nieuwe kader stelt enerzijds de betaalbaarheid voor de sociale kopers en anderzijds de rentabiliteit van de sociale huisvestingsmaatschappijen voorop.

De Vlaamse Woonraad ondersteunt de beleidsintentie om de sociale koop te heroriënteren naar andere vormen van sociale eigendomsondersteuning. De Vlaamse Woonraad onderkent het belang van de eigen woning en de rol van gerichte ondersteuning binnen het Vlaamse woonbeleid. Tegelijk heeft de Raad steeds aangedrongen op een grondig, fundamenteel debat over de draagwijdte van eigendomsondersteuning binnen het Vlaamse woonbeleid, en vooral rond cruciale vragen zoals welke doelgroepen moeten worden ondersteund en welke instrumenten hiertoe het meest doeltreffend en efficiënt zijn. De Vlaamse Woonraad stelt vast dat het ontwerpbesluit vooral de afbouw van de (historische) subsidies aan de sociale koopsector en bijhorende overgangsmaatregelen regelt. De alternatieve vormen van eigendomsondersteuning worden in het ontwerpbesluit eerder beperkt uitgewerkt.

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/themes/custom/wvl_theme/assets/img/icons/application-pdf.png Advies Vlaamse Woonraad over de uitwerking van de krijtlijnen inzake sociale koopwoningen (254.46 KB)

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over de inburgering en taalkennisvereiste in de sociale huur

In het Vlaams Regeerakkoord 2014 – 2019 wordt -voor wat betreft de sociale huur- vooropgesteld de taalbereidheidsvoorwaarde te laten evolueren van een inspanningsverbintenis naar een geattesteerd of bewezen resultaat, en dit met respect voor de rechtspraak en het recht op wonen. Om dit te bewerkstelligen wordt een taalkennisvereiste ingevoerd. Deze taalkennisvereiste geldt als een huurdersverplichting. Het niet voldoen aan deze verplichting kan worden gesanctioneerd met een geldboete, maar leidt niet tot het verlies van toegang tot een sociale woning. De taalkennisvereiste functioneert bijgevolg niet als een inschrijvings- of toelatingsvoorwaarde (de bestaande taalbereidheidsvereiste wordt als inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde geschrapt). 

In het voorontwerp van decreet wordt voorgesteld het inschrijven en volgen van een inburgeringscursus niet langer als een voorwaarde te beschouwen om ingeschreven en toegelaten te worden tot een sociale huurwoning. De Vlaamse Woonraad kan deze beleidskeuze onderschrijven. De Raad heeft in het verleden meermaals gepleit voor een inschrijvings- en toewijzingsbeleid dat nauw aansluit op de woonnood van betrokken kandidaat huishoudens. Inburgering is een legitieme en waardevolle doelstelling op zich. De Raad meent echter dat het recht op wonen als grondwettelijk recht in principe niet moet worden ontwikkeld via vereisten uit een ander beleidsveld (en die mogelijk de toegang kunnen hypothekeren). Ook het bevorderen van de taalkennis is een legitieme beleidsdoelstelling. Het is echter de vraag hoe deze doelstelling in de sociale huur kan worden bewerkstelligd. Dit vergt volgens de Raad voorafgaande studie en debat, en een evaluatie van het huidige taalbeleid. De Raad heeft alvast bedenkingen bij het nastreven van de vooropgestelde doelstelling door de taalkennisvereiste als huurdersverplichting op te leggen. Een huurdersverplichting moet volgens de Raad in eerste instantie worden gekoppeld aan een verbintenis die rechtstreeks voortvloeit uit de huur zelf en de verplichting impliceert een zekere noodzakelijkheid (om de verbintenis na te leven).

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/themes/custom/wvl_theme/assets/img/icons/application-pdf.png Advies Vlaamse Woonraad over de inburgering en taalkennisvereiste in de sociale huur (257.39 KB)

Lees meer

Sociale Huur – tweede principiële goedkeuring wijzigingen

Na de eerste principiële goedkeuring op 18 december 2015, hechtte de Vlaamse Regering, na het advies van de Vlaamse Woonraad van 28 januari 2016, op 25 maart 2016 opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt voor wat woonbeleid betreft en het kaderbesluit sociale huur.

Los van de inhoudelijke wijzigingen op basis van het advies van de Vlaamse Woonraad, werd een bijkomende wijziging aangebracht in artikel 40 van het Kaderbesluit Sociale Huur. Met de wijziging wordt de levensduur van de schattingen in het huidig representatief staal aan geschatte woningen van een sociale huisvestingsmaatschappij met twee jaar verlengd. Die verlenging is nodig omdat momenteel een oefening loopt in samenwerking met het Steunpunt Wonen en een aantal sociale huisvestingsmaatschappijen om op korte termijn een tool ter beschikking te kunnen stellen die het de sociale huisvestingsmaatschappijen zelf toelaat om de marktwaarde van hun te verhuren woning te bepalen op een objectieve en kosteloze manier. Zonder verlenging zouden alle schattingen die dateren van 2008 in 2017 moeten vervangen worden, hetgeen bij de invoering van de tool een nodeloze kost zal gebleken zijn.

U vindt de relevante teksten hieronder terug. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet en het wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 nota aan de Vlaamse regering bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van oa de Vlaamse wooncode (627.27 KB)

 nota aan de Vlaamse regering bij ontwerp van besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur (129.85 KB)

 toelichting bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van oa de Vlaamse Wooncode (396.66 KB)

 voorontwerp van decreet tot wijziging van onder andere de Vlaamse Wooncode (409.4 KB)

 Ontwerp van besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur (189.86 KB)

 bijlage bij ontwerp van besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur (204.62 KB)

Lees meer

Nieuwe regels bij de tweede visitatieronde van sociale huisvestingsmaatschappijen

De Vlaamse Regering wijzigde op 26 februari 2016 een aantal bepalingen in het Erkenningenbesluit van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM). Deze wijziging gebeurde met het oog op de tweede visitatieronde. Het agentschap Wonen-Vlaanderen werkt deze wijzigingen later dit jaar uit in een aangepast draaiboek prestatiebeoordeling. Het draaiboek is een ministerieel uitvoeringsbesluit van het erkenningenbesluit.

Lees meer

Advies Vlaamse Woonraad over de prestatiebeoordeling van sociale huisvestingsmaatschappijen

Op 4 december 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerpbesluit inzake vaststelling van de procedure voor beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen

De Vlaamse Woonraad heeft zich in het verleden meermaals positief uitgesproken over de visitatie als middel om de werking van de sociale huisvestingsmaatschappijen te verbeteren. De visitaties brengen zelfreflectie met zich mee en houden de sector alert. De Raad meent dat de aanpak heeft geleid tot meer dynamiek en een meer performante sociale huisvestingssector.

Het voorliggende ontwerp van besluit is tot stand gekomen na evaluatie van de beoordelingstool en in ruim overleg met betrokken sector en actoren. Dit proces heeft geleid tot ruim gedragen resultaten en voorgestelde wijzigingen. De Vlaamse Woonraad kan deze werkwijze ten volle onderschrijven. De krachtlijnen die worden voorgesteld bieden volgens de Vlaamse Woonraad voldoende kapstokken voor optimalisatie, vernieuwing en vereenvoudiging.

Lees meer in dit document: Advies Vlaamse Woonraad over de prestatiebeoordeling van sociale huisvestingsmaatschappijen (PDF 112.6 KB)

Lees meer